Artigos
     Agrelo hermo, Xosé:

 — "Avilés de Taramancos: o nacemento dun narrador para un povo", en Barbanza nº 38, Noia, outubro 1989.

— "Prólogo", en AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón: Obra viva (pp. 7-8), Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 1992.

— "Primavera do 92", Casa da Gramática nº 2, I.B. Virxe do Mar, Noia, maio 1998.

— "Os compromisos de Avilés", en VV. AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 14-16, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2002.


     Alhegue Leira, Marcos:

 — "As Torres no ar e Última fuxida a Harar. Umha perspectiva genética", en Agália nº 75/76, Associaçom Galega da Língua, Ourense, 2003, pp. 29-46.


     Alonso Estraviz, Isaac:

 — "Avilês de Taramancos e o Reintegracionismo", en Agália nº 75/76, Associaçom Galega da Língua, Ourense, 2003, pp. 47-54.


     Álvarez Cáccamo, Xosé María:

— "A bordo da Camelia do Mar", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 25- IV-1992.

— "Obra viva. O centro da gravidade fraternal", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 13- VI-1992.

— "Avilés de Taramancos, alta torre", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 7-III-1990.

— "A obra literaria de Antón Avilés de Taramancos", en Historia da Literatura Galega capítulo 46, pp. 1441-1472, AS-PG - A Nosa Terra, 1996.

— "Imaxe e navegación de Antón Avilés de Taramancos", Casa da Gramática nº 2, I.B. Virxe do Mar, Noia, maio 1998.

— "A semente e o navío (Sobre As Torres no ar)", en VV.AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 41-43, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2002.


    Álvarez Torneiro, manuel

— "O canto americano de Avilés de Taramancos", en Cuaderno de Cultura, La Voz de Galicia nº 256, A Coruña, 13-II-1986.

— " 'As torres no ar' que do soño son", en Cultura, La Voz de Galicia, A Coruña, 25-III-1990.

— "Memoria na Coruña dos anos cincuenta", en VV.AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 9-13, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2002.


     Angueira, Anxo:

— "Con Avilés en Noia e Taramancos (II)", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 9-XI-1990.

— "Antón Avilés de Taramancos: Última fuxida a Harar", en A trabe de ouro nº 14 (pp. 293-295), Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, abril-maio-xuño 1993.


     Anónimo:

— "Finou onte na Coruña o escritor Antón Avilés de Taramancos", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 23-III-1992.

— "O poeta Avilés de Taramancos foi despedido cunha asistencia multitudinaria ó seu enterro", Diario 16 de Galicia, Vigo, 24-III-1992.

— "Personalidades de la cultura y la política despidieron a Avilés de Taramancos", La Voz de Galicia, A Coruña, 24-III-1992.

— "De Noia ó Cauca, billete de ida e volta", en Revista Animal nº 11, pp. 28-31, Santiago de Compostela, privamera 2001.


     Araguas, Vicente:

— "Soplan vientos poéticos", en Leer nº 32 (p. 69), Madrid, xuño 1990.

— "Aviles de Taramancos: Os principios", en Luzes de Galiza nº 21, pp. 33-34, A Coruña, febreiro 1993.


     Ares, S.:

— "Un voo de regreso a Avilés de Taramancos", La Voz de Galicia (p.16), A Coruña 3-X-2000.


     Arxóns Álvarez, maría Dolores:

— "Estudio introductorio", en Avilés de Taramancos: A frauta i-o garamelo, Libros da Frouma, Ed. Librería Follas Novas, Santiago, 2000.

— "Sofía Baquero, a singradura de Avilés de Taramancos", Casa da Gramática nº 2, I.B. Virxe do Mar, Noia, maio 1998.

— "Poesía de mocidade dun home de Taramancos", en VV.AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 32-33, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2002.


     Cabana, Darío Xohán:

— "Antón Avilés de Taramancos", en A trabe de ouro nº 10 (pp. 333-334), Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, abril-xuño 1992.


     Caño, X.M. (del):

— "Avilés de Taramancos: La proyección de la literatura gallega de América", Faro de Vigo, Vigo, 22-III-1992.

— "El escritor Avilés de Taramancos fallece de cáncer en A Coruña", Faro de Vigo, Vigo, 23-III-1992.

"A fusión mítica na obra de Avilés de Taramancos", en Luzes de Galiza nº 21 (pp. 40-49), A Coruña, febreiro 1993.


     Capelán, Antón

— "Singularidade da Nova Crónica de Indias", en A Nosa Terra nº 420, 15-III- 1990.

— "Avilés de Taramancos, 'ergueito no camiño' ", en A Nosa Terra, 7-V-1992.

— "A fusión mítica na obra de Avilés de Taramancos", en Luzes de Galiza nº 21, pp. 40-49, A Coruña, febreiro 1993.

— "Contribucións a unha bibliografía de e sobre Avilés de Taramancos ", en Luzes de Galiza nº 21, pp. 53-54, A Coruña, febreiro 1993.

— "Os soños comprometidos dun poeta épico", en VV.AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 17-31, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2002.


     Carballa, Xan:

— "Antón Avilés de Taramancos", en A Nosa Terra, 26-III-1992.


     Carro, Xavier:

— "Un habitante da luz e do aire", en Cultura, La Voz de Galicia, A Coruña, 16-VII-1992.


     Casares, Carlos:

— "Avilés de Taramancos", en Cultura, La Voz de Galicia, A Coruña, 25-XI-1982.

— "Unha épica malograda", La Voz de Galicia, A Coruña, 26-VI-1992.


     Castro Rodríguez, Xavier:

— "Os relatos de García-Bodaño e a prosa de Taramancos", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 31-V-1992.


     Conde, Alfredo:

— "Antón Avilés, in memoriam", La Voz de Galicia, A Coruña, 24-III-1992.


     Conde, Isidro

— "En la cima de la lírica", en Cuaderno de Cultura, La Voz de Galicia nº 256, A Coruña, 13-II-1986.


     Costa clavell, Xavier

— "Avilés Vinagre no espello humano", en Revista Alameda nº 7, pp. 50-51, Ssociedade Liceo, Noia, marzo 2002..


     Cunqueiro, álvaro:

— "A frauta y-o garamelo", en Una ventana, La Voz de Galicia, A Coruña, 3-III-1959.


     Dobarro, Xosé María:

"Urxe a obra viva. Arredor de Avilés de Taramancos", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 18-VII-1992.


     Dourado Deira, Manuel:

— "Antón Avilés: unha elexía de lembranzas, amores e honores", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 29-III-1992.

— "Antón Avilés de Taramancos: poeta, patriota e crente cósmico", en Encrucillada nº 77 (pp. 168-174), Pontevedra, marzo-abril 1992.

— "O poeta-marqués de Taramancos: vinte anos de exilio americano", en Encrucillada nº 81 (p. 44-52), 1993.


     Endovel:

"Libros novos", en Vida gallega nº 48, Lugo, marzo 1959.


     F(abeiro) G(ómez), Manuel:

— "Sobre Antonio Avilés Vinagre. El poeta más joven de Galicia", en Lar nº 348-350, Buenos Aires, 25-VII-1954.


     Fandiño, Xosé Ramón:

— "Un abrazo derradeiro", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 25-VI-1992.


     Fernán-Vello, Miguel Anxo:

— "Taramancos: a poesía que nos regresa no tempo", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 4-III-1992.

— "Antón Avilés de Taramancos: ¡Esa dor de non verte, meu amigo!", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 26-III-1992.

— "O alcalde contra o poeta sempre perde", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 30-IV-1992.


     Fernández Ferreiro, Xosé:

— "A lingua e a espada", La Voz de Galicia, A Coruña, 26-III-1992.


     Fonte, Ramiro:

— "As lendas de Avilés de Taramancos", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 25-IV-1992.

— "Vida de todos", en Luzes de Galiza nº 21, p.29, A Coruña, febreiro 1993.


     García, Xosé lois:

— "Avilés de Taramancos", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 25-III-1992.

— "Antón Avilés, memoria eterna de Taramancos", en Revista Alameda nº 7, p. 57-62, Ed. Sociedade Liceo, Noia, marzo 2002.


     García-Bodaño zunzunegui, Salvador:

— "Noticia de Avilés de Taramancos", en Grial nº 31 (pp. 63-66), Vigo, xaneiro-marzo 1971.

— "Introducción", en AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón: O tempo no espello (pp. 5-12), Ediciós do Castro, A Coruña, 1982.

— "Avilés de Taramancos", en Gran Enciclopedia Gallega, vol. 3 (p.25), Silverio Cañada editor, Santiago-Xixón, 1975.

— "Revoeira de lembranzas", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 29-III-1992.

— "A falarmos de Antón Avilés", El Correo Gallego, No pasar dos días (p. 3), Santiago de Compostela, 1-X-2000.


     Gil, M.:

— "Máis de mil persoas despediron a Antón Avilés de Taramancos", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 24-III-1992.


     Gômez, Joel:

— "Noia como modelo para Avilés de Taramancos", en Revista Alameda nº 7, Ed. Sociedade Liceo, Noia, marzo 2002.


     Gómez Antelo, Rosa María:

— "Semblanza de Antón Avilés de Taramancos", en VV.AA.: Homenaxe a Avilés de Taramancos (pp. 9-11).


     Graña, Bernardino:

— "Gracias, Antón-Ulises", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 25-IV-1992.


     Hortas Vilanova, Manuel:

— "Unha tribu chamada Avilés de Taramancos", en A Nosa Terra nº 211, 8-I / 13-I-1983. Recompilado en Andando a Terra, Edicións A Nosa Terra, s.d. (pp.109-110).


     Iglesia Alvariño, Aquilino:

— "Tres años de poesía gallega (1959). Alzan el vuelo las ediciones de Galaxia", en La Noche, 11-II-1960.


     López Valcárcel, Xulio:

— "Desposesión e canto: A palabra mineral de Antón Avilés de Taramancos", en Luzes de Galiza nº 3 (p. 36), 1986.

— "As torres no ar", en Luzes de Galiza nº 21 (p. 26), A Coruña, febreiro 1993.

— "O primeiro Avilés", El Ideal Gallego, 'La Galería' (p. 4), 3-XII-2000.


     Losasa, Basilio:

— "O tempo no espello, por Antón Avilés de Taramancos", en Grial nº 81 (pp. 382-384), Vigo, xullo-setembro 1983.


    Marco, aurora:

— "As viaxes de Ulises Fingal de Ítaca a Hara", en Revista Alameda nº 7, pp. 21-31, Ed. Sociedade Liceo, Noia, marzo 2002.

— "Avilês de Taramancos: vida e poesia", en Agália nº 75/76, pp. 9-28, Associaçom Galega da Língua, Ourense, 2003.


     mariño, antón:

— "Antón Avilés e Noia", en VV. AA.: Homenaxe a Avilés de Taramancos, Concello de Noia, 1992.

— "Un curioso retrato de Avilés", en Revista Alameda nº 3, pp. 31-32, Ed. Sociedade Liceo, Noia, abril 2001.


    
Méndez Ferrín, Xosé Luís:

— "Avilés", Faro de Vigo, Vigo, 6-IV-1992.


    
Merloponti:

— "Cantos caucanos", en A Nosa Terra, 24-IV-1986.


    
Navaza González, Tareixa:

— "Torres no ar", La Voz de Galicia, A Coruña, 1-IV-1992.


    
neira vilas, Xosé

— "Tiña o poeta dúas patrias", en Revista Alameda nº 7, p. 34, Ed. Sociedade Liceo, Noia, marzo 2002.


    
Novoneyra, Uxío:

— "Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos", Faro de Vigo, Vigo, 22-III-1992.


    
Penas, ánxeles:

— "Avilés de Taramancos", La Voz de Galicia, A Coruña, 10-VI-1992.

— "O tema do exilio na poesía de Antón Avilés", Casa da Gramática nº 2, I.B. Virxe do Mar, Noia, maio 1998.

— "O mito da deusa nai na poesía de Antón Avilés", en Revista Alameda nº 7, pp. 73-75, Ed. Sociedade Liceo, Noia, marzo 2002.


    
Rábade Paredes, Xesús:

— "Os cantos caucanos de Antón Avilés de Taramancos", El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 27-IV-1986.


    
Raña, Román:

— "Antón Avilés: Torres de ar e amor", en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia, Vigo, 25-IV-1992.

— "A xeración dos 50 e a poesía social", en Galicia Literatura Tomo XXXIII, (cap. 3, pp. 212-213), Hércules de Ediciones, 2000.


    
Requeixo, Armando:

— "Avilés de Taramancos escribeu en Ferrol a obra A frauta i-o garamelo", Diario de Ferrol (p. 11), 13-VIII- 2000.


    
Ripoll, Alexandre:

— "A América Descoberta: Pondal e Avilés", en Luzes de Galiza nº 21, p. 30, A Coruña, febreiro 1993.


    
Romaní, Ana:

— "Que non existe o olvido, meu señor amigo", en VV.AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 6-8, Edicións A Nosa Terra, marzo 2002.

— "As sólidas arquitecturas de Avilés de Taramancos", en Revista Alameda nº 7, pp. 36-37, Ed. Sociedade Liceo, Noia, marzo de 2002.


    
Rodríguez Baixeiras, Xavier:

— "Antón Avilés ou a verdade da poesía", en Luzes de Galiza nº 21 (p. 27), A Coruña, febreiro 1993.


    
Sánchez, Cesáreo:

— "Avilés de Taramancos", en Luzes de Galiza, nº 19-20, Ed. do Castro, A Coruña, verán 1992.


    
Sande, Miguel:

— "Hernández e Avilés", La Voz de Galicia, A Coruña, 13-I-1992.


    
Seara, teresa:

— "Do epicentro á luz (Notas para o comentario dun poema de Antón Avilés de Taramancos", en VV.AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 45-47, Edicións A Nosa Terra, Vigo, marzo 2002.


    
Seoane, Xavier:

— "A torre no ar de Avilés de Taramancos", en Cuaderno de Cultura, La Voz de Galicia, A Coruña, 4-VI-1985.


    
Sigüenza, xulio: 

— "A frauta y-o garamelo de Avilés de Taramancos", Faro de Vigo, Vigo, 11-III-1959.


    
Soria, F.:

— "Antón nació, vive y vivirá en Taramancos", La Voz de Galicia, A Coruña, 24-III-1992.


    
Suárez Carnota, Ignacio:
 

— "Antón Avilés de Taramancos: máis que un poeta", en Eis nº 4 (pp. 49-50), Santiago de Compostela, 1992.


    
Tarrío Varela, Anxo: 

— "O retorno de Ulises Fingal", El Correo Gallego, 25-III-1990. Recompilado en Opinións e xoguetes literarios, El Correo Gallego, col. "Biblioteca 114" (pp. 22-23), Santiago de Compostela, 1992.

— "Avilés de Taramancos: noticia final", en Ínsula nº 546 (pp. 26-27), Madrid, xuño 1992.


    
veiga, martín: 

— "Un home fronte á vida. A Nova Crónica das Indias", en VV. AA.: Antón Avilés de Taramancos, p. 48-54, Edicións A Nosa Terra, marzo 2002.

— "Intrroducción e notas da edición", en Antón Avilés de Taramancos: Cantos Caucanos, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2003.


    
vidal, fidel: 

— "O berro sublimado de Avilés de Taramancos", en Luzes de Galiza nº 21, pp. 35-38, A Coruña, febreiro 1993.


    
villalta, luísa: 

— "Un canto á procura do corpo", en VV.AA. Antón Avilés de Taramancos, p. 40, Edicións A Nosa Terra, marzo 2002.


    
Villar, Miro:

— "Nova Crónica de Indias, un livro anti V Centenário", en A Nosa Terra nº 427, 5-IV-1990

— "Poesía de oficio. As torres no ar", en A Nosa Terra nº 435, 7-VI-1990.

 


© 2003 Biblioteca Virtual Galega