Entrevistas

     Ledo Andión, Margarita:


— "Avilés de Taramancos. 'Son un pouco da poesía secreta' ", en A Nosa Terra nº 112, 27-VI / 3-VII-1980.


     Carballa, Xan:

"Antón Avilés de Taramancos. 'O poeta é un guieiro dos sentimentos' ", en A Nosa Terra nº 318, 19-VI-1987.

"Antón Avilés de Taramancos.", en A Nosa Terra, 26-III-1992.


    Rábade Paredes, Xesús e A.L.L.:

"Antón Avilés de Taramancos: 'No noso país o poder político é unha contra-cultura' ", en El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 7-VI-1987.


    - - - - - - - - - - :

"Entrevista a Avilés de Taramancos", en Revista Alameda nº 7, pp. 70-72, Sociedade Liceo, Noia, marzo 2002.


© 2003 Biblioteca Virtual Galega