Artigos
     Alonso Montero, Xesús:

— "A modo de presentación", en Nueva Galicia (edición facsímile), Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1997, pp. 7-12.

— "Lacónica cavilación sobre a vida, os infortunios, a obra e a morte do cidadán e poeta Lorenzo Varela",  en Lorenzo Varela: Dez poemas, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1988.

— "No eido da palabra. Lembranza de Lorenzo Varela e do seu duro infortunio", en Faro de Vigo, 11-III-1984.

— "O noso Lorenzo Varela", en Mundo Obrero, 28-XII-1979 // Galicia no ano 79. Por 41 autores, A Guarda (Pontevedra), 1980.

— "O poeta Lorenzo Varela", en Escritores: desterrados, namorados, desacougantes, desacougados..., Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1981 [publicado en español en Triunfo, Madrid, 1-9-1979].     Besouchet, Lidia:

— "Longe-Lonxe", en Galicia Emigrante nº 31, Outubro-Novembro 1957.

— "O mistério Lorenzo Varela", en Lorenzo Varela: Homaxes, Ediciós do Castro, 1979.     Brea Rei, Xosé Ramón:

— "Lorenzo VArela: a voz solidaria do exilio",  en Axeitos e Portela: Sesenta nos despois. Os escritores do exilio republicano. Actas do Congreso, Ediciós do Castro, 1999, pp. 19-33.     Casares, Carlos:

— "Morreu Lorenzo Varela",  en La Voz de Galicia, 3-XII-1978.

— "Outra vez Lorenzo Varela", en La Voz de Galicia, 11-XI-1979.     Cuadrado, Arturo:

— "Limiar", en Lorenzo Varela: Lonxe, Edicións Botella al Mar, Bos Aires, 1954.     Díaz pardo, Issac:

— "Notas e testemuñas para a biograf´lia de Lorenzo Varela",  en El Progreso, 19-XII-1978.     Dieste, Rafael:

— "Limiar",  en Lorenzo Varela: Torres de amor, Editorial Nova, Bos Aires, 1942.

— "Homenaxe a Lorenzo Varela",  en Encontros e vieiros. Once charlas sobre plástica, teatro e literatura, Ediciós do Castro, 1990, pp. 59-67.     Ferreiro Fente, Xosé Gregorio:

— "Ánxel Fole e Lorenzo Varela: lembranzas dun tempo de ilusión",  en Alonso Montero, Día das Letras Galegas 1997. Ánxel Fole, Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela, 1997.

— "A poesía de guerra de Lorenzo Varela",  en Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Universidade de Santiago, 1999, pp. 529-554.

— "«Castelao»: un poema inédito de Lorenzo Varela",  en Boletín Galego de Literatura nº 13, Maio 1995, pp. 83-86.

— "Once cartas a Lorenzo Varela: seis de Luís Seoane e cinco de Ernesto Sábato",  en Grial nº 116, 1992.     Fole, Ánxel:

— "Ontes. Lembranza de Lorenzo Varela",  en Cuadernos Ateneo Ferrolán nº 2, Ano III, Ferrol, 1983, pp.18-19.     García-Sabell, Domingo:

— "Berro arredor dun libro",  en Galicia Emigrante nº 7, Decembro 1954.     Lorenzana, Salvador (Francisco Fernández del Riego):

— "A poesía galega de Lorenzo Varela",  en Faro de Vigo, 3-XII-1978.     Lueiro Rey, Manuel:

— "Lorenzo Varela, o home",  en Cuadernos Ateneo Ferrolán nº 2, Ano III, Ferrol, 1983, pp. 26-29.     Moreiras Santiso, Xosé:

— "Por terras de Monterroso. Lorenzo Varela", en El Progreso, 30-IX-1979.     Ponte Far, Xosé A.:

— "Lorenzo Varela: o home, o poeta e o silenzo", en Cuadernos Ateneo Ferrolán, nº 2, Ano III, Ferrol, 1983, pp. 30-32.

— "Lorenzo Varela voltou para sempre a Monterroso",  en La Voz de Galicia (Suplemento de Cultura), 29-I-1981.     Rodríguez Fer, Claudio:

— "Escritos de combate de Lorenzo Varela", en Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, pp. 1321-1343.     Salgado, Fernando:

— "Camiñando por Monterroso. A Lucencia, terra de Lorenzo Varela",  en El Progreso, 28-X-1973.

— "Lorenzo Varela en Lugo",  en El Progreso, 27/28-I-1981.

— "Texto e contexto dunha carta de Juan Ramón Jiménez a Lorenzo Varela", en La Voz de Galicia (Suplemento de Cultura), 1-XII-1983.     Seoane, Luís:

— "Limiar",  en Lorenzo Varela: Homaxes, Ediciós do Castro, 1979.

— "Luís Seoane a Lorenzo Varela", (Homenaxe que Seoane ía ler o 6 de Abril de 1979 no Ateneo da Coruña. Faleceu o día anterior e foron lidas por Maruxa Fernández dúas semanas despois), en Cuadernos Ateneo Ferrolán, nº 2, Ano III, Ferrol, 1983, pp. 14-17

— "Sobre Lonxe de Lorenzo Varela", en Galicia Emigrante nº 4, Setembro 1954.© 2005 Biblioteca Virtual Galega