HOMENAXE A LORENZO VARELA

[fragmento]

[...]

     Di Paul Valéry que toda a poesia é didáctica, o que non quer decir que a poesia consista en pór en verso as matérias do ensino, senón que debe ter unha transcendéncia educativa. E isto ainda que se presente dando tombos como os do mariñeiro borracho que sai dunha taberna; por certo, que un mariñeiro nesas condicións, se ten grácia e lembranzas, se canta ben no meio dun porto lonxano os cantares da nenez, é un poema vivo con enorme poder didáctico. Di-nos o que vale a grácia, o que vale un home, o que valen as lembranzas e cal é o xeito de cubrir coas palabras e os cantares as distáncias. Xa que logo, atribuír-lle esta mestria a Lorenzo, e con ela asociar-lle un certo didactismo, non quer decir que el tivese a intención imediata, direita, de ensinar nada en verso; é que o seu saber, a sua sabedoria profunda, como a dos labradores, xurdia dos seus versos e era ao mesmo tempo fundamento deles.

[...]

Palabras pronunciadas no Ateneo da Coruña o 25 de Abril de 1979 e recollidas en
Rafael Dieste, Encontros e Vieiros (ed. e limiar de Arturo Casas), Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1990
.© 2005 Biblioteca Virtual Galega