Rafael Dieste


     «[...] non é un home de facer prólogos como os que se acostumbran a facer, encarregados por editoriais, libreirías, amigos, prólogos que xurden de complicidades, prólogos que xurden das promocións. Rafael Dieste cando fai un prólogo faino como irmán, como fillo, como pai e como amigo; pero ademais de facelo como figura familiar nas tres ordes faino tamén como home xusto, desde o punto de vista do esprito que é.»


«Presentación de Neira Vilas», pronunciada o 18 de Novembro de 1976 na Galería Sargadelos de Madrid
durante a apresentación da sexta edición de Memorias dun neno labrego e incluída en
Lorenzo Varela:
Ensayos, conferencias y otros escritos (ed. de X. L. Axeitos), Ediciós do Castro, 2001, pp. 237-238.

© 2005 Biblioteca Virtual Galega