Monografías
     Campos Villar, Xavier:


A obra narrativa de Manuel Lugrís Freire, Compostela: Centro de Estudios Ramón Piñeiro, 2000.  [ Máis ]

—"Dicionario" Manuel Lugrís Freire, Ames: 3C3, 2006.  [ Máis ]

Lugrís Freire. Unha biografía, Vigo: Editorial Galaxia, 2006.  [ Máis ] [ En lg3
]

Manuel Lugrís Freire. Antoloxía, Vigo: Editorial Galaxia, 2006.  [ Máis ] [ En lg3
]


     Cosme Abollo, Nélida e sánchez vales, Dolores María:


Manuel Lugrís Freire. Escolma de textos, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 2006.  [ Máis ] [ En lg3 ]


     Fernández Costas, Xosé Manuel:


Manuel Lugrís Freire: A fe na causa, A Coruña: Baía Edicións, 2006.  [ Máis ] [ En lg3 ]


     Nicolás Rodríguez, Ramón:


Manuel Lugrís Freire. Vida e obra, Vigo: Ediciós Xerais de Galicia, 2006.  [ Máis ]


     Pillado Mayor, Francisco:


O Teatro de Manuel Lugrís Freire, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1991.  [ Máis ]


     Rabuñal, Henrique:


Manuel Lugrís Freire, Vigo: Promocións Culturais Galegas, 2006.  [ Máis ]
© 2006 Biblioteca Virtual Galega