A Ponte


Francisco Pillado Mayor


     A Ponte. Drama en dous actos en prosa. Dividido en tres cadros. Representado por primeira vez no Teatro Principal da Cruña o día 18 do mes de Santiago de 1903. Tipografía La Constancia. A Coruña, 1903.

PERSONAXES:

     — Anxela ................................... 30 anos      (Srta. Julia Anguita)
     — Pedro .................................... 35 anos       (Eduardo Sánchez Miño)
     — Sabela ................................... Vella           (Consuelo Puga)
     — Antón .................................... 35 anos       (Bernardo B. Jambrina)
     — Vinculeiro .............................. 40 anos       (Luis Torres)
     — Toniño ...................................  9 anos        (Zoilo Díaz)
     — Xilo ........................................  7 anos        ( C. A.)


—   —   —


     Esta peza, dedicada a Manuel Salgado e Rosende, vai precedida por unha Nota do autor, na que, entre outras cousas, se di:

     "Sendo contemporánea a acción d'este drama, quixen que os personaxes falasen como agora se fala, e non como se viviran no sigro XV. Pol-o mesmo vinme obrigado á usar algúns castellanismos propios do linguaxe das Mariñas..."


     Destas palabras, parece deducir-se que a obra nace para ser representada. O que significa que, a diferéncia da prática totalidade das pezas dramáticas que a precederon, A Ponte foi pensada e concebida como teatro e non como literatura dramática.
     É case seguro que Lugris Freire escrebeu as suas primeiras obras dramáticas a petición ou por encargo da Escola Rexional de Declamación, da que, por certo, foi principal fornecedor.
     Por outra banda, Lugris mostrara xa, durante os anos que viveu en Cuba, un interese polo xénero dramático que se traduciu na realización dunha obra, da que só coñecemos o título, "A costureira da aldea", "ya ensayada en la Habana, en 1885", tal e como nos informa António Couceiro Freijomil, e da que nos fala o próprio autor, segundo temos sinalado anteriormente.
     Como é ben sabido, con A Ponte, Lugris inaugura o drama galego en prosa, o que pode supor, para un home que cultivou a poesia, un intento de facer un teatro menos retórico, menos literário e, como consecuéncia, máis comprensibel polo grande público. Pretensión absolutamente lóxica para quen aspira, por riba de outras consideracións, a oferecer un produto artístico de corte didáctico e apoloxético.

     "O grande aprauso con que foi acollido este drama na noite do seu estreo, próbanos que o púbrico quêr e agrádalle moito o lenguaxe que s'estila, e non esoutro que chamamos literario, —qu'eu respeto e que teño usado en traballos d'outro xénero—; lenguaxe que tendo algús verbes desconocidos prar os que non son moi versados no noso idiioma, e que non se din xa, distrae a atención e fai algunhas veces incomprensibre e estrana a conversa".

     Esta pretensión de Lugris —absolutamente arcaica xa no seu momento— segue a ter hoxe, inumerábeis defensores. Pois, o teatro en aras de non se sabe que hipotético público maioritário, está condenado a ser o "grande sacrificado" da nosa cultura e rebaixar, en consecuéncia, as suas esixéncias estéticas. O artista dramático, debe renunciar, polo tanto, á sua condición de tal e consagrar-se a un labor evanxélico, apostólico e didáctico.
     Para un amplo sector da nosa intelectualidade, o teatro parece eximido do necesário rigor estético e formal que debe presidir toda manifestación artística, ainda correndo o risco de que, como alguén ten subliñado: "todo o que se propón facer un teatro educativo, encontra-se sen público ao que educar".
     Mais retomando o contido da nota anterior, está craro que o teatro, tal e como o concebe Lugris, debe ser, a diferéncia do resto das manifestacións literárias, facilmente comprensibel porque, entre outras cousas, constitue un importante veículo ideolóxico e propagandístico.
     Ao longo da sua vida como autor dramático, Lugris, con lixeiras variantes, será fiel a este princípio.
     Antes de entrar no contido do drama que nos ocupa, quixera referir-me moi brevemente a que, mália ese "grande aprauso" con que foi acollida a obra, a representación da mesma debeu realizar-se praticamente para amigos e familiares do autor, a xulgar pola reseña que fai Galo Salinas no número 454, do 29 de Novembro e 1903, da Revista Gallega:

     "... la representación celebróse en familia, y á parte de algunos amigos, pocas personas más han podido apreciar el drama ..."

     Mais a auséncia de público, non debe entender-se, por suposto, como unha descalificación estética ou artística, pois, logo dunha minuciosa leitura da prensa da época, desprende-se que, polo contrário, si tiñan audiéncia, e ás veces, audiéncia masiva, as obras de autores como Linares Rivas, Echegaray ou os Quintero. Ainda que, sen dúbida, era a zarzuela o xénero que gozaba de maior predicamente entre o público coruñés da época. Os xornais falan do éxito acadado polas compañías líricas, chegadas de Madrid, que representaban obras como: "Jugar con fuego", "Los diamantes de la corona", "La corrida de toros", "Marina", "La Macarena", "El rey que rabió", "El terrible Pérez", etc.
     Por iso, non creio que o fracaso de público se debese, en absoluto, a un problema estético, nen sequer a unha falta de tradición teatral galega. Mais ben, como Maurice Gravier, opino que ousar "dicer a verdade a un pobo que se mantén tosco e simples non é certamente unha tarefa fácil".ARGUMENTO

     Polo monólogo de Ánxela, co que se inícia a obra, descobrimos xa o cerne e a raiz mesma do drama que se vai desenrolar:

     "... ¡O meu Pedro, o meu home, honrado com'a honradés mesma, preso na Cruña por unha denúncia falsa, por unha canallada do Vinculeiro! (...) O Vinculeiro persigueume sempre. Cando o meu home estaba fora non me deixaba á sol nin á sombra. Unha pasión criminal entrou no seu peito, e cando se convenceu de que para a caixa das miñas virtudes non habia chave, xurou perderme ¡e perdeunos a todos! Buscou testigos falsos e meteu no carcel ô meu home!... ¡Nin a fame, nin a morte mesma, nin todal-as malas fadas en contra de min, poden arrincar o querer que lle teño...".

     Ánxela agarda impaciente a chegada de Antón que se desprazou á Coruña para pagar a fianza que lle devolverá a liberdade condicional a Pedro.
     Cando Antón regresa á aldea, confirma que Pedro sairá da cadea, grácias aos cartos que depositou don Rafael, unha personaxe várias veces aludida na obra, pero que, no decurso da mesma, non chegamos a coñecer fisicamente.
     Ao cabo, Pedro volve á casa e reencontra-se cos seus. Mentres, o Vinculeiro, que ignora o regreso do marido de Ánxela, segue coa sua teima, absolutamente convencido do éxito final:

     "... Pois non faltaba mais, que D. Francisco da Pena, o Vinculeiro, eu, o home mais infruente e rico d'esta comarca non puidera facel-a conquista d'unha caseira sua. Ela ê garrida, e ten o encanto da resistencia; mais contra das miñas mañas non hai muralla que se teña en pé, nin ponte que non poida pasarse. Ben saben todol-os veciños do concello que para a miña voluntá non se fixo a palabra imposibre" (o subliñado é do autor).

     Movido polo seu afán de conquista, apresenta-se na casa de Ánxela quen, diante das insistentes pretensións do cacique, se ve obrigada a pedir auxílio. Pedro acode en axuda da sua muller e descobre, por primeira vez, as intencións do vinculeiro.
     O marido intenta "limpar" a honra da família, matando ao intruso, pero a sua muller impede-llo.
     A partir deste momento, a postura do vinculeiro endurece-se e, como consecuéncia, ninguén da comarca ousa dar traballo a Pedro. A situación de penúria, miséria e fame chega ao seu máximo límite na festividade de Noiteboa, e Pedro non alvisca outro recurso que sair a pedir esmola.
     Momentaneamente, a situación palia-se coa chegada de Antón que trai alguns alimentos para festexar unha data tan sinalada. Pero o remédio e só iso: momentáneo.
     Todo, absolutamente todo, está nas mans do Vinculeiro e, para sobreviver, só hai duas alternativas: submeter-se ou emigrar. Ánxela, Pedro, os seus fillos e máis Antón deciden optar pola segunda desas alternativas e procurar traballo en terras alleas.
     Pero a ousadia e o descaro do vinculeiro, ao saber que actua na máis absoluta impunidade, vai en aumento e, mesmo no interior dunha eirexa, no decurso dunha misa "facendo desprecio" da preséncia do seu marido "olla á muller con ollos degorentos".
     Á saida do templo, Pedro agacha-se tras dunha árbore para observar a actitude do cacique. Este, indiferente a todos, plenamente seguro da sua privilexiada situación e do seu absoluto poder, trata de presionar novamente á indefensa muller. Nese momento, Pedro acode na axuda de Ánxela. O surprendido vinculeiro, tira unha pistola do peto, mais Pedro, en defensa própria, cun coitelo fere-o de morte.
     A peza remata deste xeito:

Pedro.- ¿E agora?
Antón.- ¿Agora? ¡Agora pase a ponte, veña ond'á min, a buscal-a libertá!
Pedro.- (Atravesando a ponte e abrazándose a Antón). ¡Con vosté, con vosté vou!


*   *   *


     Posibelmente, a Pedro e aos seus, xa non lles queda agora, nen sequer, o triste camiño da emigración, pois a sociedade sobre a que se asenta o drama de Lugris Freire castigará, sen dúvida, ao desventurado marido polo "crime" cometido. Sen embargo, o público que asista á representación comprenderá e, tal vez, aplaudirá a sua postura e a sua lóxica reacción.
     Esta claro que Pedro, ao tomar, ao xeito rosaliana, "a xustiza pola man", realiza un actor liberador que ten un carácter colectivo e que trascende, xa que logo, ao meramente individual. Tanto el, como o Vinculeiro, encarnan, respectivamente, dous modelos sociais antagónicos en estado de loita, máis ou menos, latente.
     Antón, xa na III escena do primeiro acto, di-lle a Sabela:

     "Todol-os vinculeiros, que asoballan a nosa terra, que viven do noso traballo, que trafican co'a xusticia, son os que nos empuxan pra que pasemos pol-a ponte que separa o mundo da tirania do mundo da libertá, da igualdá, da verdadeira redención".

     A solución final que dá Lugris ao seu drama, debeu resultar excesivamente radical para un determinado sector do público da época, segundo se desprende da leitura de determinadas críticas, publicadas na prensa daqueles anos.
     Mesmo alguns dos seus compañeiros de filas, como é o caso de Galo Salinas, non agachan os seus reparos a unha obra "de un corte esencialmente socialista" que "tiene bellezas muy dignas de ser aplaudidas y atrevimientos merecedores de ser discutidos".
     A crítica de Salinas, á que nos estamos a referir, publicada no número 454, de 29 de Novembro de 1903, da Revista Gallega, resulta moi elocuente porque, entre outras cousas, pon de manifesto as rotundas diferéncias ideolóxicas que, en cuestións elementais, existian entre os membros do movimento Rexionalista.
     Ás veces, as converxéncias feitas exclusivamente en aras "do amor á Terra" teñen os seus riscos.
     Mais vexamos alguns párrafos da devandita crítica:

     "El drama de Lugrís está bien hecho, bien hablado, bien pensado y reproduce admirablemente las ideas de su autor; pero por lo mismo que éste pretende hacer de su ficción dramática éxido de doctrina universal, tiene por necesidad que hallar resistencia entre los que como él no piensan, entre los que creen que, por las concesiones hechas al trabajador en el actual estado social, ya no hay obreros que redimir, que ya saben ellos oficiar de redentores sin requerimientos de los Dicenta desde las tablas de un escenario y de los Cutanda en los lienzos pictóricos; bástanles para ello la prensa apasionada y sectaria, las huelgas y los mitins de propaganda.
     Y, ya argumentando con el calor de la discusión, hay quien nota en "A Ponte" coincidencias con "Juan José", y no faltan quienes objetan que Lugrís, exagerando para que mejor se destaque su pensamiento, retrograda la acción de su obra por lo menos un cuarto de siglo, supuesto que los canteros sí entonces ganaban los siete reales diarios como dice Antón, hoy ganan lo doble, por lo que su posición es más desahogada que, por ejemplo, la del empleado que percibe lo mismo y tiene mayores obligaciones sociales; arguyen asimismo, que al presente no están los hospitales tan desamparados, pues la caridad y la higiene han mejorado en grado supremo las condiciones de aquellos establecimientos de beneficencia, hallando en ellos los desgraciados comodidades que no tienen en sus casas: en ésto no merece reproches la actual sociedad cual los que alguna escena del drama se le dirigen.
     Otros, suponen exaltación de la fantasía del autor ú opinión sistemática, el afirmar la existencia de países en los que no haya consumos, ni otras contribuciones, ni caciques, ni vinculeiros (subliñado no orixinal), sendo asi que todo Estado bien organizado sea de éste o del otro mundo (subliñado no orixinal), precisa para su sostenimiento de la tributación por varios conceptos, de todos los ciudadanos, sin lo cual no se concibe la idea de la nacionalidad; y por lo que respecta á caciques y vinculeiros (subliñado no orixinal) llámense amos o patrones (igualmente subliñado) y ejerzan el dominio individual ó colectivo, con mayor o menor opresión, sólo que al hombre únicamente le afecta el daño que conoce y directamente recibe. De aquí el apasionamiento egoista.
     También algunos hallaron de dudoso gusto el epigrama que se hace al convertir en mantel un número del periódico "El Siglo Futuro", pues los autores non deben herir los sentimientos religiosos o políticos del pueblo constituido por todas las clases sociales, y agregan que la repetición del vocablo Vinculeiro (subliñado, por suposto) obsesión de todos los personajes de la obra, da cierto tinte de monotonía por lo que de muletilla tiene.
     Se concibe, siguen diciendo, el disculpable arrebato de Pedro matando en el puente al Vinculeiro que pretendía ultrajar á la mujer de aquél, pero ¿cómo Antón testigo mudo de esta escena no se interpone para impedir la consumación del delito que ya había intentado evitar? ¿cómo Anxela no dió voces hasta que acudiese la gente que estaban en la iglesia, pues su marido con el acto que cometía volvía a la cárcel que tanto terror le inspiraba?
     ¿No hubiera sido mejor desenlace para la tranquilidad de Pedro que el Vinculeiro perseguido se despeñase por el precipicio?

     Esto opinan los que no comulgan en la misma ara que Lugrís: nosotros ni les damos la razón ni se la quitamos, solo sí diremos que nuestro querido amigo no sólo tiende á preconizar las escelencias de los obreros, —no viendo sus deficiencias, que las tienen— sino que sacude las disciplinas para fragelar por igual al caciquismo y á la superstición, cánceres que devoran el cuerpo del pueblo, sabandijas que agostan la savia del árbol secular del propio pueblo; y hay que confesar que no es manco para pegar ni mudo para decir y abultar las verdades, siquiera duelan y amarguen.
     Por eso el pueblo (subliñado) aplaudió su obra dramática atendiendo á la idea y al ropaje en que va envuelta, y sin investigar ni entrar en otros juicios que el que inspira á primera vista, que es una vista convencional con bellos efectos de luz".

     Considero que a crítica, por reveladora, non ten desperdício. Observe-se, por exemplo, que os reparos que se lle fan á obra, desde un plano meramente ideolóxico, teñen sempre un carácter impersoal e ambíguo, que non logra disimular o sentir do autor da mesma.
     Obsérve-se, ademais que, entón como hoxe, xa se vivia "no mellor dos mundos posíbeis" e non quedaban tampouco, obreiros explotados, nen indivíduos marxinados, nen clases expoliadas. Todo iso, ao parecer, era produto doutros tempos, felizmente superados.
     Esta crítica, que constitui toda unha declaración de princípios por parte do seu autor, recolle e reflexa o malestar que, sen dúvida, debeu provocar no mermado círculo dos Rexionalistas coruñeses, algunha das teses defendidas por Manuel Lugrís Freire, na sua primeira experiéncia dramática.
     Nesta reseña crítica latexa, por riba doutras pretensións, un claro intento de "desmarcar-se" duns posicionamentos, considerados, polo que se ve, en exceso radicais e de feituras suspeitosamente "socialistas".
     Tendo en conta que o destinatário último desta crítica era un correlixionário, é doado supor que os termos e argumentos que nela se esgrimen, deberon ser previamente discutidos entre alguns dos máis significados membros do movimento Rexionalista local, na prática reducido xa aos contertúlios da "Cova Céltica". E ainda que asinada por Galo Salinas, é moi probábel que, polo menos, Carré Aldao, aporta-se algunhas das ideas e conceitos que nela se manifestan.
     Hai, de calquer xeito, un dado abondo revelador: Lugris, asiduo colaborador en diversos meios informativos coruñeses, non publica nunca na Revista Gallega, voceiro, como xa dixemos, do movimento no que el militaba.
     A alusión que se fai a Dicenta, e ao seu Juan José non é, por suposto, gratuita, e ten unhas connotacións claramente pexorativas. Vexamos, senón, unha reseña teatral, presumibelmente da autoria de Galo Salinas, ainda que asinada por un tal Orsino, plublicada no número 455 da Revista Gallega, o dia 6 de Nadal do ano 1903. Curiosamente , esta reseña inserta-se no número seguinte ao que se publicara a crítica de A Ponte, antes citada.

     ¡El gusto de la época! ¿y qué gusto es ese de la época pues... eso, la ruptura de los moldes antiguos, de aquellos moldecitos en que en el siglo de oro de las castellanas letras vaciaron sus grandes figuras Calderón, Moreto, Tirso, Moratín; y luego del eclipse parcial que sufrió nuestra literatura, continuaron modelando García Gutiérrez, Bretón de los Herreros, Rubí, Hartzenbusch, Tamayo y Baus, Ayala, el Duque de Rivas...
     ¡Pero á qué seguir?
     Hoy la nota del buen gusto la da, entre otros, Dicenta, convirtiendo el palco escénico en tribuna del club socialista para desde alli, en obras, por ejemplo, como "Aurora", "Manuel", un intelectual á la moderna con el sentimiento en la cabeza y pensando con el estómago, pronuncie una serie de discursos arremetiendo contra todo lo existente, revolviendo la masa social para que de la amalgama se desprenda la levadura de la incontinencia que fermenta, esponja y agria el pan que se da de comer, con peligro de empacho e indigestión, precisamente á aquellos á quienes se pretende nutrir, porque el exceso de fermentación destruye y envenena lo que se quiere salvar.
     La nota del buen gusto la dan, asimismo aquellos otros polígrafos revolucionarios que en el marco que rematan las bambalinas dibujan siluetas de "Electras" y "Mariuchas", nobles histéricas arruinadas que dan su corazón al primer regenerador (subliñado) que se les presenta, á cambio de la promesa de hacerlas origen de una nueva generación... ¡oh!
     ¡Hay que romper los moldes antiguos!
     Y hay que convenir que la virtud, la honradez, la abnegación, la pureza, el idealismo, el amor inmaculado, el heroismo y todas las bellísimas cualidades que enaltecen la especie humana, han desaparecido de entre los de arriba y de entre los de en medio y se vincularon entre los de abajo, por supuesto, sin más preparación, raciocinio ni instrucción que el subjetivismo creado por la voluntad de los autores, que no llevan otro objeto que el de causar la explosión del aplauso de los adulados, y el de cobrar los miles de duros que sus éxitos les proporcionan, con lo cual destruyen el efecto de sus predicaciones, porque se elevan sobre el nivel de quienes anhelan igualar.
     ¿Pero no hay más asuntos ni otros temas que los propuesetos para desarrollar en las producciones escénicas?
     Dicenta, Galdós y algunos imitadores suyos —no siempre felices— dicen que nó... que no les conviene á su negocio hallar otros; y si al menos tales temas fueran bien desarrollados y bien entendidos los personajes que en la trama se mueven, menos mal; pero si el autor de "Juan José" nos convence, aunque su drama es efectista, ni nos convence Galdós, que si alcanzó renombre con sus "Episodios nacionales", seguramente que sus producciones dramáticas no le llevarán á la inmortalidad, ni siquiera le iniciarán en el camino; ni nos convencen los que por singularizarse siguen su ejemplo en conquista de una fama de relumbrón.
     Hay, sí, que romper los moldes; pero no aquellos, nó; hay que romper éstos, porque son contrahechos y nos dan la imagen desdibujada, sin relieve, adulterada, torcida, corcobada, sin belleza ni majestad, y esto no es arte, cuando más será artificio, y quién tal hace no podrá adornarse con la prestigiosa aureola de argentado nimbo que rodea la frente del artista. ¡La gloria nunca ha sido la populachería!
     Creación que no hace sentir; fábula que despierta el odio y poniendo al hombre frente al hombre le dice: éste no es tu hermano, éste es tu enemigo y tú y él sois, respectivamente el uno el lobo del otro, son merecedoras de que á su alrededor se haga el vacio, porque desnudan el alma de toda nobleza y al corazón de todo amor puro, grande y elevado.
     Las tornas se han vuelto y los que antes dominaban caen hoy bajo el dominio de los dominados, más tiranos que aquellos por lo mismo que son más ineducados, y á fe que los redentores se desquitan con réditos usuarios é intereses de sañuda venganza.
     Abierto tienen el campo los dramaturgos del día, pero ¡por Dios! por lo ya desacreditados, basta de problemas, basta de símbolos, basta de tesis, basta de latas, porque si el modernismo tiene á perturbarlo todo, antes que nos volvamos locos de remate y pongamos un dique á este desbordamiento, respiremos después de tanto sopor, repongámonos del enervante cansancio...
     Ilustremos, no enardezcamos".

     A natureza deste artigo, só se xustifica, na miña opinión como unha réplica indirecta as teses defendidas en A Ponte. E eu quero entendé-la como complemento da nota anterior, na que se fai unha crítica do drama que nos ocupa. Porqué, acaso, non é doado pensar que o autor desta reseña se refere a Lugris Freire cando fala dos infelices imitadores de Galdós e Dicenta?
     Cada vez estou máis convencido de que "nos excesos" de Lugris Freire, radican boa parte dos conflitos vividos no seio da Escola Rexional de Declamación, e que eses "excesos", habilmente manipulados e distorsionados, serviron para desviar o problema ideolóxico de fundo e culpar a Lugris dunha monopolización do mencionado grupo artístico.
     A "revolucionária" doutrina social que impregna obras "tan escandolosas" como o "Juan José", de Dicenta, está praticamente inspirada nas tese de León XIII e da sua encíclica "Rerum Novarum", tamén chamada no seu tempo "a carta magna das reivindicacións proletárias".
     Nas obras de Lugris Freire, observa-se unha forte pegada dalguns dos conceitos máis tópicos do pensamento de León XIII. A ideia de que "a caridade e o amor cristián poden ser a base do entendimento entre obreiros e patróns", latexa, con máis ou menos intensidade, nalgúns dos seus dramas.
     Compre dicer que, a figura do chamado "Papa Democrático", gozou de bastante predicamento, polo menos, en determiandos círculos progresistas europeus, e que, mesmo na Revista Gallega, e con motivo da sua morte, lle dedicaron toda a primeira plana do número 436, de 26-7-1903, asi como unha série de comentários e notas laudatórias, nas páxinas interiores.
     Nesta primeira entrega dramática de Lugris Freire, achamos, con lixeiras variantes, praticamente todas as constantes que caracterizaran e definen o seu teatro. Un teatro presidido, digamo-lo máis unha vez, polo afán moralizador, apoloxético, didáctico e propagandístico.
     Penso, sen embargo, que no teatro deste autor non se pretende tanto espallar ou popularizar unha ideoloxia concreta —pretensión que será máis evidente en determinados autores das Irmandades— como sinalar ou denunciar a situación de inxustiza que están a padecer os sectores máis desfavorecidos do país.
      En primeiro termo, e, de acordo con alguns dos princípios defendidos por Manuel Murguia, os campesiños e mariñeiros do teatro de Lugris, aparecen como depositários das mellores e máis relevantes eséncias da nación galega; é dicer, da língua, da tradición e dos costumes, afortunadamente ainda non adulterados polas modas e hábitos alleos.
     En segundo termo, Lugris parece preconizar —de acordo coas teses Rexionalistas— que a unión de todos os galegos, por riba de diferéncias de clases e dogmas, constitui o camiño máis axeitado para superar os diferentes atrancos que impeden o pleno desenrolo do país. A este respeito, lembren-se, por exemplo, alguns versos do poema Pola unión, de Manuel Curros Enríquez:

"Vámonos todos unir,
matando rencores cegos;

¡que na unión dos bos galegos

está da Patria o porvir!"

     Tanto a bondade como a maldade, asi, en abstracto, aparecen encarnadas, en estado quimicamente puro, polas distintas paersonaxes da obra. Os bóns son moi bóns e os malvados moi malvados. En consecuéncia, as condutas hai que xulgá-las e comprendé-las de xeito individual. Se ben, a maldade do cacique, de todos os caciques, está, ademais, respaldada e protexida por unha situación política inxusta que lle garante a total impunidade para todas as arbitrariedades que poda cometer e que, de feito, comete.
     Agora ben, de acordo co esquema de Lugris, non seria xusto xulgar a todos os "señores" polo m
esmo patrón, pois tamén existen "señores" capaces de comprender e mesmo de solidarizar-se coas desgrácias e humillacións que sofren os oprimidos. Por exemplo, nun determinado momento da obra, Antón comenta:

     "Don Rafael, ese bon gallego que ven algunhas veces á pasal-o vran á Souto, que tan amigo ê dos labregos e sempre fala coma nós, porque di que na fala gallega ainda non se fixeron falcatruadas, n'in s'escribiron as notificacións d'embargos, nin s'estenderon os recibos das contribucións; foi quen traballou porque Pedro salise do cárcel" (1)

     Neste plantexamento, observamos, máis unha vez, certas concomitáncias entre as personaxes de Lugris e as de Dicenta. Pois, no teatro deste último, como moi atinadamente sinala Francisco Ruíz Ramón:

     "Las motivaciones de la acción tienen su raiz no en la conciencia de clase, sino en la conciencia de la propia individualidad".

     Non é casualidade, desde logo, que este mesmo don Rafael sexa aludido polo Vinculeiro como "ese rexionalista, que se mete en todo e non pode ver ôs caciques".
     O Vinculeiro, dono de facendas e honras, responde, por suposto ao arquetipo de cacique, pois, como di Anxela: ê dono de todo o autamento, reparte as contribuciós ô seu gosto, libra da quintas á quen quêr;´ê rico, non ten alma...".
     Ademais, segundo el mesmo nos informa nun monólogo do II acto:

     "Sei lial-os políticos da Cruña e mais a algun de Madri, que, gracias á min, saleu diputado por aqui onde ninguen o conoce; sei facer que o crego sea un vasallo meu, logrei sel-o mais rico da comarca, e penso cumpli-a miña voluntá en todo".

     Os políticos son aludidos, como se ve, despectivamente. Pero non pola sua condición de tal, senón pola sua dependéncia e polo servilismo que amosan "con Madri", símbolo dese centralismo ao que os Rexionalistas culpan da situación de atraso que padece a Galiza.
     Os "políticos" dese corte son, en definitiva, simples monecos de feira que se moven, falan e actuan para satisfacer, exclusivamente, os interese dos seus verdadeiros amos: os caciques.
      Tampouco a relixión escapa das gadoupas do dacique e asi, para que resulte útil, compre encauzá-la polo rego dos intereses persoais. A Igrexia, para ser admitida polos poderosos, debe evitar os compromisos terrenais e limitar-se a predicar resignación e mansedume entre os máis desfavorecidos:

     (...) A relixión é un freno, di o cacique no monólogo anterior, e xa que levo as riendas conven qu'os demais teñan aquel aditamento. Sin a relixión o home perderíase; quero dicir, perderíamonos nós, os que mandamos, os ricos, os que vamos tan á gusto na besta, porque estas xentes teñen mais medo ô demo que á cen gardas-civis".

     Os campesiños nos que, insistimos, están depositadas as eséncias da alma galega, encarnan todas as virtudes, pátrias e non pátrias, até uns límites case anxelicais.
     Pedro, por exemplo, é un home honrado, traballador, solidário cos seus e amante fiel da muller e dos fillos. Cristián convencido, todo o que para el sobrepasa o seu particualr esquema da conduta evanxélica é dificilmente comprensíbel. Sabe, porque o padece, que o mundo é inxusto e, ás veces, ruin, pero nada, pensa, se pode facer por remediá-lo.
     Na moral cristián, acha Pedro a medida de todas as cousas e mesmo a solución dos seus problemas:

     "O mundo non ten direito nin razón para deixar que os nosos inocentes fillos morran co'a fame. ¡Eu non-o podo permitir! A relixión cristiana amóstranos que se debe dar de comer al hambriento, e aqui os famentos son os nosos fillos. Teño direito á buscar pan de calquera xeito para eles ¡e buscareino!

     Anxela encarna o ideal cristián da muller: temerosa de Deus, prudente, fiel, amante da família e honrada até o paroxismo.
     Ainda que o prezo da sua honra supoña a miséria e a fame para toda a família, ela nunca se plantexa, sequer, a ideia de ceder diante das presións do Vinculeiro. Frente á sua desgrácia, só conta coa axuda de Deus, e nel confia cegamente.
     Antón representa o espíritu liberal, inconformista, xeneroso e rebelde. Acredita na solidariedade e na xustiza, e considera que as supersticións son unha das causas que provocan o atraso que padece a Galiza.
     É cristián, pero a sua é unha visión "progresista" do cristianismo, porque non é, en absoluto, unha visión estática, senón dinámica.

     ¡Xesús falou contra dos vinculeiros d'aqueles tempos. Os homes non foron feitos para seren aldraxados d'esta maneira. Os paxaros pequenos xuntan-se para loitaren contra dos vexatos. ¡Xuntemonos nós tamén para loitar contra dos vexatos que aletexan as nosas chousas!

      Eles, os xóvens, son, polo tanto, os que encarnan o verdadeiro cristianismo. Os vinculeiros e os caciques, en xeral, son vulgares usurpadores do nome de Cristo que manipulan a mensaxe evanxélica a prol dos seus particulares intereses.
     Compre ser temerosos de Deus e pregar, en todo momento a sua axuda. Mais, cando como no caso concreto de A Ponte, Deus fica indiferente ás desgrácias humanas, non queda outra saída lóxica, nen outro remédio que o de tomar a xustiza pola man (2).
     Sen embargo, Antón está plenamente convencido de que non precisariamos chegar nunca a esta situación, se, de verdade, todos os oprimidos fosen quen de xuntar-se diante dos aldraxes e humillacións que a cotío padecen.
     Pedro admira e respeta o inconformismo de Antón, ainda que:

     "Xa sabe vosté, compadre, que non estou conforme co seu modo de pensar. Dendes que traballou nas obras do Porto da Cruña non sei que libros leu nin que augas bebeu, que non pensa coma nós. Non quere vosté entrar na igrexa, nin aguantar ningún aldraxe dos poderosos da Mariña..."

     O contacto coa cidade foi definitivo, segundo parece, para que as ideias de Antón se decantasen e para que se liberase dese medo ancestral a todas as supersticións, a todas as falsas ataduras e a todos os convencionalismos que oprimen aos nosos labregos.
     Se no campo están os homes e mulleres nos que se gardan e conservan as verdadeiras eséncias de Galiza, é da cidade, parece ser, de onde deben emanar e proceder as ideias liberadoras e redencionistas para noso pobo.
     O ideal Rexionalista, só poderá triunfar, parece pensar Lugris Freire, o dia en que, na Galiza, se multipliquen os mozos como Antón.
     O tema da emigración —que tantas veces, coa frivolidade própria do xornalismo, foi atribuida a ese "espíritu de aventura característico del pueblo gallego"— está tratado nesta peza de Manuel Lugris Freire, dun modo absolutamente coerente co pensamento galeguista tradicional.
     A xente emigra, fundamentalmente, na percura dunha xustiza social que na sua terra lle está negada:

Pedro.- ¡Ai terra, terra miña! ¡Cantos traballos pasei aqui, cantos feros tivo a miña alma, cantas bágoas de sangue verteron os meus ollos! Pensei sempre non deixarte, terra miña, e xa non podo contar nin siquera c'un curruncho do cimeterio onde descansare despois de morto. Os consumos matáronme, o Vinculeiro condenoume, o meu traballo non chegou para pagal-a xusticia... ¡a xusticia!
Antón.- O mundo enteiro é tamén terra nosa.
Pedro.- Será, pero, por decontado, temos direito a ésta, e xa vemos como nos botan d'ela. ¡Eu non poderei nunca esquencer estes lugares ridentes onde eu me criei, onde conocín a miña Anxela, onde foron nadol-os meus fillos!
Antón.- ¡Para o ben que nos tratou esta terra!...
Pedro.- ¡Oh! non diga eso! Ela non ten á culpa. Xa ê sabido que a terra mais vizosa, as milleiras de mais fundo, os xardís mais ridentes son os que escollen para viviren as cóbregas e as píntegas. ¡Aquí temos moitas, Antón! ¡A terra non ten culpa!

     O drama da emigración acentua-se ainda máis, se cadra, cando os que a padecen saben que o seu, non é un país pobre, senón un país no que a riqueza está mal repartida, e no que as leis, feitas e administradas polos causantes desa pobreza, só serven para perpetuar e "legalizar" a inxustiza.

NOTAS
—————1 Estas mesmas palabras, a respeito da "Fala galega", serán repetidas case literalmente por Manuel Lugris Freire, nun discurso pronunciado en Sada o ano 1909, e reproducido por Eugenio Carré na sua Literatura Gallega. Tamén Castelao, como é ben sabido, utilizou este mesmo argumento.
2 O relato "O primeiro sangue", incluído no libro A carón do lar, de Lugris Freire, remata deste xeito: "—Agora, a xusticia debedes de facela pola vosa man —dixo Sponto poñéndose de pe, cos ollos lostregando da carraxe—. Cando os encargados de administrar a xusticia (que é a paz, o fundamento dos pobos civilizados, a verdadeira representación de Isis na terra) faltan aos seus deberes e trafican coela, deixando as malas inclinaciós dos homes abandonadas aos seus propios instintos, debe de empregarse a forza. Labregos, pobo traballador e forte, ¡facede vós a xustícia!
E por primeira vez o sangue vertéuse naquela terra de lonxe, onde nasce o Nilo".
[O teatro de Manuel Lugris Freire,
Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1991, pp. 61-79.]
.© 2006 Biblioteca Virtual Galega