A relación de Curros con Lugrís Freire: entre a amizade a a admiración


Xabier Campos Villar


     Este relatorio pretende afondar na relación que mantivo Manuel Lugrís Freire, un polifacético home das letras e da cultura galegas, con Manuel Curros Enríquez, relación que, ao mesmo tempo, pode darnos idea de cál foi o contacto que mantiveron os coetáneos de Lugrís, aos que Ricardo Carballo Calero denominou epígonos do Rexurdimento (1), co poeta de Celanova e, deste xeito, entendermos o moito que axudaron os membros dese grupo xeracional á súa entrada no canon da literatura galega.
     Segundo ten informado Manuel Lugrís Rodríguez (2), neto do autor de Sada, os primeiros contactos entre os dous escritores galegos producíronse en 1894 na Habana, nun faladoiro que se celebraba nun local situado no Malecón da capital cubana ao que acudía boa parte da intelectualidade galega residente na illa, entre a que conseguira un lugar Lugrís dende a década anterior. Estes primeiros encontros axiña deron froitos visíbeis, xa que antes de que rematase o 1894 saía do prelo o primeiro poemario de Lugrís, Soidades (versos en gallego) (3), cunha "Carta prólogo" en castelán na que Curros amosaba a súa sorpresa polo traballo divulgador e dignificador da lingua e da cultura galegas que estaba a desenvolver o devandito autor nobel en Cuba. Comenta, ademais, que as escasas eivas que presenta o volume eran atribuíbeis a que Lugrís "tiene que vivir alejado del arte por imposiciones incontrastables de su profesión" e tamén porque "nuestro idioma no ha llegado a fijar su vocabulario". O "favor" literario que recibía Lugrís con este limiar axiña fo correspondido polo escritor de Sada ao ser el un dos principais organizadores das múltiples homenaxes que recibiu Curros na Habana nese 1894. Da que organizou a Sociedade Galega "Aires da miña terra" dános cumprida información Lugrís no relato "A labor do poeta" (4), un texto no que, despois de describir o ambiente festeiro que reinaba nos locais da entidade, céntrase na faciana do poeta de Celanova "triste, abatido, como escismando algo que lle laiaba no seu nobre corazón". Tristura que se aclarou cando Curros tomou a palabra e dixo o seguinte:

     Agradézovos moito estas atenciós, que máis que a un poeta, adicades, ben sei, á patria gallega. Esta Sociedade que leva o nome do meu libro, é unha disgregación do "Centro Gallego", e eu quero, eu rógovos que as divisións non collan raíces entre vós. ¡Non temos máis que un corazón; no noso ceo solo brilla un sol; non temos máis que unha nai... eu pídovos con tódalas forzas da miña alma que vos arreconcheguedes nun solo amor por Galicia, que tampouco temos máis que unha, e esa é a nai dos gallegos emigrados. A festa máis agasalladora para min, a que levantará na miña alma unha lembranza eterna, será a festa da unión de tódolos gallegos da Habana.

     A loita pola unidade e fraternidade entre os membros da colectividade galega é un dos obxectivos polos que loitou o autor de Aires da miña terra, unha arela que aproveitaba para manifestar publicamente sempre que tiña oportunidade, como aconteceu no Día de Galicia de 1894 co recitado do poema "Pola unión", no que directamente pedía "que o presidente do 'Centro' estreite a man do de 'Aires', en alusión ás dúas entidades enfrontadas. É este un dos méritos que en numerosas ocasións lle recoñeceu Lugrís. Así, en "A labor do poeta" afirmaba que:

     A musa patriótica de Curros foi a boa fada, que con fíos invisibres de ouro xuntou fortemente nun solo sentimento tódolos corazós, sin que nos decatáramos; foi o milagreiro que ergueu o nome de Galicia ao cume grorioso en que escentilea o sol da fraternidade.

     En "Unha cantiga de Chané" (5) describe Lugrís un concerto celebrado no teatro Tacón da Habana no que Asunción Lantes interpretou "Un adiós a Mariquiña" baixo a dirección de José Castro González, Chané. Curros, que se atopaba nun dos palcos, foi obrigado a saudar dende o escenario, onde se fundiu nunha aperta co coñecido compositor galego que musicara varios dos seus poemas. Ese xesto fraternal foi interpretado por un dos personaxes de "Unha cantiga de Chané" do seguinte xeito:

     Chané e mais Curros foron esa noite os meus redentores. Un sentimento que me fai moito ben espertaron no máis fondo da miña alma esta música saudosa e esa meiga fala da terra onde nacín. Si; reconozo agora que Galicia nin pode nin debe morrer. A libertá, a fraternidá entre os homes debe comezar respectando aquelo que é obra da natureza. Dende hoxe, meu quirido Asieumedre, quero ser máis que teu amigo e compañeiro, quero ser tamén teu irmán xa que reconozo que temos unha mesma nai: Galicia.

     O regreso de Lugrís a Galicia no 1896, cheo de desgracias persoais, unido á continuidade de Curros en Cuba provocou que o contacto directo fose a menos nos anos de transición dunha a outra centuria. De todos os xeitos, coa chegada do novo século renacen as relacións. Así, o 20 de outubro de 1904, Curros asina o escrito (6) que reproducimos a seguir:

     Gloria a los hijos de mi Patria que han sentido indignación ante el olvido criminal en que yacía la memoria de los Mártires de la libertad gallega, y han sabido honrarlos levantando a sus cenizas digno e imperecedero Monumento. Los que mueren por la Patria resucitan para la posteridad; pero estos milagros solo los hace el amor, cuando se siente con la intensidad de Jesús con Lázaro, y de la Liga Gallega na Cruña con Solís, Velasco y sus generosos compañeros; porque el amor es el único arquitecto que puede transformar, sin derrochar materiales, la tumba en altar y el sacrificio en triunfo.

     Estábase a referir o autor de O divino sainete á inauguración do Munumento aos Mártires de Carral, unha iniciativa promovida pola Liga Gallega, e ratificaba así o traballo desta organización política á que tan vencellado estivo Lugrís entre 1897 e 1906. Tan só un día despois de que escribise o anterior comunicado, recibiría Curros a coroación poética na cidade da Coruña, acto en que tamén participou Lugrís Freire coa lectura de varios poemas.
     Pasado este último encontro entre ambos os autores, non volvemos ter máis novas cruzadas ata o pasamento de Curros en marzo de 1908. Non estivo ausente Lugrís da multitudinaria homenaxe póstuma da Coruña ao poeta falecido. A súa intervención nestes actos consistiu no recitado do poema "Saudo" e nun brinde pronunciado durante un xantar que servía de despedida á colectividade galega da Habana que acompañara os restos de Curros dende Cuba (7). Serán certas homenaxes posteriores na prensa tendentes a manipular a figura do autor de Celanova as que provoquen unha dura reacción de Lugrís Freire a través do artigo titulado "¡Lamáchegas!" (8), da que son boa mostra os fragmentos que seguen:

     ¡Que cousas, meu Deus, que descubrimentos, que probeza de alma, e que esmendrelladuras de inmodestia saíron á lus co gallo da morte do noso quirido poeta Curros Enríquez! (...)
     Cando cai sobre a terra unha chuvia maina e criadora, ínzanse as veigas de noxentos vermes, chamados lamáchegas, que non deixan herba limpa; do mesmo xeito, ao facérese o descubrimento de que Curros era un grande home, un poeta de primeira, un vidente dos grandes ideás de redención, (...) saíron tamén tódalas lamáchegas literarias en compaña dos cucos da política. Loitaron como feras para honrar ao seu modo a memoria do poeta, e negándolle ao mesmo tempo direito a homenaxes públicos, dixeron tales cousas, foron tan intolerantes e armaron tales argalladas, que mesmamente encheron as almas de desconfianza e tristura. (...)
     ¡Cantos amigos íntimos, cantos ademiradores do gran poeta rexurdiron despois de morrere! Verdadeiramente que non se esprica ninguén como Curros, que tanto trafegaba no Diario de la Marina, tivese vagar para escribire tanta carta particular.

     Este comentario tivo que ser obxecto de réplica inmediata na prensa, a xulgar polas afirmacións verquidas por Asieumedre unha semana máis tarde na breve nota titulada "¡Picoulles!" (9), onde acusa a Eduardo L. Budén de terxiversar e manipular a información referida aos actos de homenaxe a Curros nos seguintes termos:

     Non foi ao poeta a quen quixeron honrare, senón ao republicano e librepensador! Se non fora por esto Curros non valería migalla, e quedaría á altura de calquera enxebre (...)
     Eu sinto moito, meu amigo Budén, que por estas vez non puideran facer a propaganda sectaria co gallo da morte do poeta, que a xusgar polo artículo de vosté eso pretenderon. Pero os enxebres oscurantistas dixeron que non... ¡e que lle habemos de facer!

     Feitas as anteriores aclaracións e acusacións na prensa, axiña comezará a loita de Lugrís e, en xeral, de todo o galeguismo coruñés para erixirlle un monumento digno ao poeta de Celanova. O proxecto non vería as primeiras luces ata o 1923, como podemos ler en A Nosa Terra (10):

     Celebrouse xa o acto de colocar a primeira pedra para o moimento que na Cruña vaise erguer a Curros Enríquez. Non val a pena reseñar o acto. Só diremos que houbo discursos rebosantes de cursilería e dun galeguismo percalinesco.
     A "Irmandade da Fala" asistiu ao acto porque como xa dixo máis veces está moi dacordo con que se faga o moimento que perpetuará na lembranza dun dos máis grandes homes. Non fixo máis que acto de presencia. Pero non esquencemos que temos pedido, como Galicia enteira, que o moimento sexa obra dun artista galego. Temos moi presente canto dixemos en col do asunto e non nos volvemos atrás. Compre agora agardar a ver que fan os encarregados de erguer o moimento e según eles fagan obraremos nós.

     Aínda que a nota antedita está sen asinar, podemos afirmar que Lugrís apoia integramente o seu contido, entre outras razóns pola estreita relación que mantiña coa Irmandade da Fala da Coruña, pola súa pertenza ao consello de redacción de A Nosa Terra e polo artigo titulado "Guerra Junqueiro" (11) que publica neste mesmo número do semanario coruñés. Escribe neste artigo:

     Casi coincidindo coa colocación da primeira pedra para o moimento de Curros Enríquez, Portugal inteiro rindía o máis fondo e popular homenaxe ao seu grande poeta, e aquel día os oradores galegos puideran dicir cousas moi sentidas facendo un paralelo entre os dous poetas irmáns, que tiveron unha grande semellanza pola tendencia do seu labor literario. Mais, como sempre, presentaron un Curros Enríquez tan pobre, tan desfigurado, que se fose como das súas palabras se dudece, non sería merecente da sona e da groria que nimba o seu nome.

     O monumento obxecto da polémica non se inaugurou ata o verán de 1934, nun acto ao que asistiu o daquela Presidente da IIª República Española, Niceto Alcalá Zamora, e no que Lugrís Freire pronunciou un discurso gabando a Curros; foi esta inauguración un dos feitos máis sobranceiros da súa curta etapa como presidente da RAG.
     O 27 de novembro de 1924 pronunciou Lugrís un discurso no Teatro Rosalía de Castro da Coruña co que a RAG pretendían homenaxear a Luís de Camões (12) no cuarto centenario do nacemento deste autor portugués, e, coma en moitos dos seus discursos, fai o autor de Sada un percorrido pola historia de Galicia e Portugal e das súas respectivas literaturas. Cando chega ao Rexurdimento establece paralelismos entre Valentín Lamas e Antonio Feliciano del Castillo, entre Murguía e Herculano de Carvalho e, como non, entre Curros e Guerra Junqueiro nestes termos:

o noso Curros Enríquez, sinteu tremar na súa lira torva os mesmos acentos de libertade, as mesmas arelas de redención, as estourantes protestas contra tódalas explotacións, que ese voso poeta, para cuya gabanza non hacho verbas, que se chamou Guerra Junqueiro, e que él só vale por toda unha literatura (13).

     Un paralelismo entre estes dous poetas cívicos que xa anticipara Asieumedre un ano antes en A Nosa Terra coas seguintes palabras:

     Guerra Junqueiro, como Gomes Leal e como o noso grande autor de "Quebrar as liras", foron poetas, fillos direitos da revolución e da enciclopedia, que prestaron á humanidade grandes servicios. Inda que pareza paradóxico, a musa deles estaba envolta na máis pura e nidia aspiración relixiosa, libre de sectarismos e indireitada decote ao ideal máis redentor e xeneroso (14).

     Ao longo dos anos vinte, son moitas as manifestacións públicas, quer escritas quer orais, nas que Lugrís citou a Curros como un exemplo que cumpría seguir, como un modelo para ser imitiado polos novos valores que se estaban a incorporar ao aínda feble sistema literario galego. Así, en A Nosa Terra (15) xustifica os éxitos de Rosalía e de Curros do seguinte xeito:

     Dicir que un poeta é tanto menos poeta canto máis sona ou popularidade ten, é unha parvada filla dunha alma cativa ou dun corazón inzado d'envexa.
     Os poetas de lingua galega, cando acadan o posto máis ergueito na alma das multitudes, é porque souperon interpretar as arelas, as saudades e as esperanzas da raza.

     Rosalía Castro e Curros Enríquez son, pois, os dous luceiros máis relumantes no ceo da literatura galega.

     Posibelmente a referencia máis extensa sexa un artigo que co título "Curros Enríquez" (16) publicou Lugrís Freire coa sinatura Asieumedre. Comeza aludindo aos malos tempos que daquela estaba a padecer a literatura galega, indicando que a semente xa estaba no fondo da veiga e só cumpría agardar que algún día aflorase. Aquela situación lévao a pensar no momento da publicación de Aires da miña terra, "naqueles días de tiranía e servidume en que vivía a poboación labradora". Considera que foran claves naquel momento a guerra carlista e a instransixencia relixiosa, exemplificando neste último caso co padre Cesáreo, o bispo de Ourense que "ceibou a pauliña" sobre o autor de Celanova. A terceira das grandes "pestes" que "atafegaba, entullaba e afundía o pobo galego", segundo Asieumedre, era "o caciquismo". Nese viciado ambiente, anteriormente descrito, era preciso

que unha alma honrada e podente erguera a súa voz, unxida polos óleos da divina poesía, con acentos de universalidade —que Galicia era un pobo afectado polos problemas europeos— e ao mesmo tempo vibrando na espiritualidade galega, no seu propio verbo, tanxendo na mesma lira dos trovadores galaicos, que outrora impuxeran á toda a península as nosas arelas civilizadoras.
     Curros Enríquez foi o poeta providencial, o verbo redentor, o ¡ea! que espertou tódalas almas dormentes e fallas de esperanza acuciadora.

     Compara Aires da miña terra co teatro de Esquilo, cos Prometidos de Manzoni e co Quixote en canto a libro "eterno, inesquecente, que amostrará ás xeracións vindeiras como sofría, como amaba, como sentía as saudades de redención a sagrada e sempre quirida Nai Terra". Sitúao ao lado de Pondal e Rosalía como a "trinidade sagra, que decote recibirá a nosa máis agarimosa devoción". Finalmente, afirma que Curros será sempre o noso poeta nacional, xa que "foi o pregón baril e esgrevio que amostrou o camiño do noso porvir e acendeu nas almas o lume pola nosa dinificación e libertade".
     Unha das coincidencias entre as obras literarias de ambos os autores é a temática. Os dous cultivan unha poesía social e combativa, crítica cos problemas que abafaban a sociedade galega do momento. Boa parte de Noitebras (17) e Versos de loita (18) e as pezas teatrais A ponte (19), Minia (20), Mareiras (21) e Esclavitú (22) están inzadas de alusións ás inxustizas sociais, aos abusos de poder, ao caciquismo, á miseria dos labregos e ao mundo da emigración.
     Como fomos vendo, non abandonou nunca Lugrís as loanzas ao traballo poético de Curros, axudando cos seus artigos, cos seus discursos e coas súas obras literarias a que o campo que sementara o poeta de Celanova fose ben fértil. A modo de colofón reproducimos o seguinte poema que o autor de Sada dedicou a Curros e que pode entenderse como unha síntese da relación que os unía. Está datado na Coruña o 21 de outono de 1904 e nós recollémolo da Revista Instituto "José Cornide" de Estudios Coruñeses (Anos V-VI, A Coruña, 1969-1970, nº 5-6).


     ¡CURROS ENRÍQUEZ!

                    I

     ¡Cantou! Espertou nas almas
O amor pol-a patria lengua;
O escravo erguese ó conxuro
Das canciós do gran poeta,
Que lembraban de Tirteo
A valente estrofa griega;
Chegou por fin a rayola
Qu'escorrentou as tristezas
Dos que a libertá pidiran
E lograla non puideran...
¡E nas almas dos gallegos
Naceu pol-a vez primeira,
A sociedade da xusticia,
Da redención a pormesa!
¡Cantou cal ninguén cantara,
Cantou él, o gran poeta
Que zorregou ós tiranos 
Trocando en fusta as cadeas!                    II

     Despois... calou a gran musa
E foise á terra estranxeira
Deixando armoñosas cántigas
Para endozar nosas penas...
¡Deixando lauros de groria
Para as galicianas letras,
Y-as ansias de libertade
Nas nosas almas ergueitas!                    III

     ¡Noites de sombras escuras,
Noites de abafantes brétemas.
Ten a virxe poesía
Sobre a sua frente serea!
Inda os escravos do campo
Diante dos caciques tembran,
E non ganan pr'os trabucos,
Nin tan siquera a mantenza,
Nin son donos dos seus fillos
Nin da tumba que os espera.
Inda sobre a nosa fala
Dóce, valente y-esgrebia
Pesa o estigma maldecido
Dos que a falala renegan,
E imitan solo ós toureiros
Perdendo a enxebreza.
Inda van as nosas xentes
Buscar á lonxe a mantenza,
Que traballando cal negros
Os patrios eidos lles nega...
¡Festá a libertá en interdito
Y-en grillós nosas concencias!
¡Y-a Tiranía trunfante!
¡Y-a Patria envolta en tristezas!                    IV

     ¡Curros! ¡Curros Alma nobre
Libre, valente e gallega,
Pulsa de novo esa yarpa
Onde vibrou a ENCOMENDA!
¡Qué toque ó compás das outras
A corda sinistra e fera
Que ten sons desconecidos
De redentoras cadencias,
Para confundir ós tiranos
E para redimil-a idea!
Do lumiar do teu talento
Salla a vivida centella
Que dea folgo ós côvardes
Y-axunte as hostes dispersas,
E nos leve ô cume santo
Onde o sol escentilea...
¡E zorregue â Tiranía
Trocando en fusta á cadea!          M. Lugrís Freire


NOTAS
—————1 Historia da literatura galega contemporánea, Vigo: Galaxia, 3ª edición, 1981, pp. 471-514.
2 "O meu avô Manuel Lugris Freire", Agália, nº 23, p. 319.
3 Habana: Imprenta do Avisador Comercial, 1894.
4 Publicado en A Nosa Terra, nº 31, 21 marzo 1908, p. 5. Recollido en A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, edición, introduccióne notas de Xabier Campos Villar, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2000, pp. 237-239.
5 Publicado en A Nosa Terra, nº 3, 18 agosto 1907, p. 2. Recollido en A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, pp. 189-191.
6 Publicado en A Nosa Terra, nº 39, 19 de maio 1908, p. 2, baixo o título "Un pensamiento de Curros Enríquez". Trátase dun número que ten como tema central a inauguración do Monumento aos Mártires de Carral nesta localidade coruñesa.
7 Para máis información vid. A Nosa Terra, nº 33, 7 abril 1908, pp. 4-5.
8 Publicado en A Nosa Terra, nº 35, 23 de abril de 1908, plp. 5-6. Recollido en A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, pp. 241-243.
9 A Nosa Terra, nº 36, 30 de abril de 1908, p. 3.
10 "O moimento a Curros", nº 190, 15 agosto 1923, p. 4.
11 A Nosa Terra, nº 190, 15 agosto 1923, p. 4.
12 Está recollida unha completa información sobre este acto no Boletín de la Real Academia Gallega, nº 166, Ano XIX, 1 de decembro de 1924, pp. 258-272.
13 Íbidem, p. 263.
14 Vid. nota 11.
15 Nº 189, 25 xullo de 1923, p. 5.
16 A Nosa Terra, nº 198, 1 de marzo de 1924.
17 A Coruña: Tipografía La Constancia, Librería Rexional de Eugenio Carré, 1901.
18 A Coruña: ¡Terra A Nosa!, Suplemento de El Nororeste, volume 13, 10 de xullo de 1919.
19 Drama en dous actos en prosa. Dividido en tres cadros..., A Coruña: Tipografía La Constancia, 1903.
20 Drama nun acto en prosa, A Coruña: Imprenta y Fotograbado de Ferrer, 1905.
21 Drama en tres actos en prosa, A Coruña: Imprenta y Fotograbado de Ferrer, 1904.
22 Drama en dous actos en prosa, A Coruña: Librería Rexional de Eugenio Carré, 1906.


[En Alonso Montero, Monteagudo e Tajes Marcote (eds.)  Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo", vol. II, Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004, pp. 53-63.].© 2006 Biblioteca Virtual Galega