44 anos do Día das Letras
Manuel
Antonio
(1900-1930)
1979
Alfonso X
O Sabio
(1221-1284)
1980
Vicente
M. Risco
(1884-1963)
1981
Amado
Carballo
(1901-1927)
1982
Leiras
Pulpeiro
(1854-1912)
1983
Cotarelo
Valledor
(1879-1950)
1984
Losada
Diéguez
(1884-1929)
1985
Iglesia
Alvariño
(1909-1961)
1986
Herrera
Garrido
(1869-1950)
1987
Ramón
Otero Pedrayo
(1888-1976)
1988
Celso Emilio
Ferreiro
(1912-1979)
1989
Luís
Pimentel
(1895-1958)
1990
Álvaro
Cunqueiro
(1911-1981)
1991
Fremín
Bouza Brey
(1901-1973)
1992
Eduardo Blanco
Amor
(1897-1979)
1993
Luís
Seoane
(1910-1979)
1994

   INICIO