Estudos e artigos


 

 

     Acuña, Ana:
 

'Dicionario' Xosé Mª Álvarez Blázquez, A Coruña: tresCtres Editores, 2008.   [ Máis ]

—"Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e Xosé Mª Álvarez Blázquez (I) en Madrygal, nº 8, 2005.   [ Texto ]

—"Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e Xosé Mª Álvarez Blázquez (II) en Madrygal, nº 9, 2006.  [ Texto ]

    

     Álvarez Cáccamo, Alfonso:

Xosé María Álvarez Blázquez: escritor, conferenciante, editor, arqueólogo, investigador, galeguista de aceiro e pedra fina, Vigo: Ir Indo, 1994. [ Máis ]

Xosé M. Álvarez Blázquez. Unha fotobiografía, Vigo: Edicións Xerais, 2008.  [ Máis ]

—"Bibliografía sobre Xosé María Álvarez Blázquez", en Castrelos, nº 0, 1987.

—"Galeguista de aceiro e pedra fina", en Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña, 2002.

      

     Álvarez Cáccamo, Xosé María:
 

Tempo do pai, Vigo: Editorial Galaxia, 2008.  [ Máis ]

 

     Bernárdez, Carlos L.:
 

Vida e obra de Xosé María Álvarez Blázquez, Vigo: Editorial Galaxia, 2008.  [ Máis ]

    

     Cabana, Darío Xohán:
 

Xosé María Álvarez Blázquez. Vida e obra, Vigo: Edicións Xerais, 2008. [ Máis ]

    

     Carvalho Calero, Ricardo:
 

Libros e autores galegos. Século XX, A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 1982.

      

     Franco Grande, Xosé Luis:
 

—"Xosé Mª Álvarez Blázquez", en Boletín de la Real Academia Gallega, nº 361, 2000.

      

     García Negro, María Pilar:
 

Xosé María Álvarez Blázquez: Claro mencer do tempo..., A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2008.  [ Máis ]

 

     González Pérez, Clodio:
 

Xosé María Álvarez Blázquez, Vigo: Editorial Toxosoutos, 1985.  [ Máis ]

 

     López, Teresa:
 

O neotrobadorismo, Vigo: Edicións A Nosa Terra, 1997.

    

     Lorenzana, Salvador:

—"No pasamento de Xosé María Álvarez Blázquez", en Grial, nº 88, abril, maio, xuño, Vigo, 1985.

      

     Méixome, Carlos:

—"Canle segredo hei ser", en Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña, 2002.

   

     Méndez Ferrín, Xosé Luís:

De Pondal a Novoneyra, Vigo: Edicións Xerais, 1984.  [ Máis ]

      

     Montero Santalha, José-Martinho:

—"Um trovador rompe a lei do segredo: y-vel-sa", en Agália, nº 91/92, 2007.

—"Dois poemas inéditos de José Maria Álvarez Blázquez", en Agália, nº 91/92, 2007.

   

     Pozo Garza, Luz:

—"Vemos fuxir", en Grial, nº 88, abril, maio, xuño, Vigo, 1985.

      

     Rabuñal, Henrique:

Xosé María Álvarez Blázquez na súa canle secreta, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 2008. [ Máis ]

        

     Vila-Botanes, Suso.:
 

—"A inquedanza intelectual dunha familia", en Crítica e autores: artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia, A Coruña, 2002.

    

 

   

 © 2008 Biblioteca Virtual Galega