O Diccionario Enciclopédico de Eladio Rodríguez

 

Introducción (pp. 11-18)

 

m4xgzalezmillandiccionario001.html

[p. 11]

 

"A lexicografía entrou nunha fase de auto-exame, por eso comezamos a preguntarnos por qué os diccionarios que herdamos das xeracións precedentes son como son."
                                                                                                                        (H. Béjoint)     A cita introductoria de H. Béjoint constata algo que hoxe aceptamos cun alto grao de unanimidade: que a lexicografía entrou finalmente nunha fase de auto-avaliación nun dobre sentido, como ámbito autónomo de estudio e como discurso analítico específico. Como consecuencia desta nova actitude epistémica, houbo incluso intentos de redesignala, como é o caso de F. J. Hausmann, quen, preocupado por articular unha teoría capaz de integrar e organizar nun todo epistemicamente coherente aspectos ata agora pouco ou mal tratados nos estudios lexicográficos, propuxo o termo meta-lexicografía para denominar este novo marco intelectivo e analítico formulado nos seguintes termos:

A meta-lexicografía desborda o dominio da lexicografía non só na medida en que debe integrar outras disciplinas lingüísticas... senón tamén en canto está obrigada a abandonar con frecuencia o ámbito da lingüística para se ocupar, por exemplo, da biografía dos autores e dos editores, para familiarizarse coas ciencias do libro, o seu comercio e distribución nas librerías, sen descoidar as cuestións da impresión e da tipografía. (81) (1)1 Tódalas traduccións son responsabilidade do autor.


[p. 12]

     Nesta descrición deséñase un marco de intervención conceptual útil para analizar os diccionarios (todo tipo de diccionarios) dende unha perspectiva sociocultural, aberta a áreas xeralmente silenciadas nos estudios lexicográficos tradicionais. O aspecto máis relevante desta proposta é a necesidade de superar o dominio estricto da lingüística para incorporar temas e ámbitos de investigación ata agora asignados (ou relegados) a outros discursos epistémicos. As grandes áreas de especialización nas que se divide a estructura temática do Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie (1989), obra colectiva que pretende recoller e articular a proposta de Hausmann, dan idea da ruptura epistémica sinalada: lexicografía e sociedade (os diccionarios e os seus públicos, lexicografía e política lingüística, diccionarios e ideoloxías), lexicografía e os seus usuarios (os diccionarios e os escritores, os diccionarios como instrumentos de investigación histórica e a influencia normativa dos diccionarios descritivos), teoría e historia da lexicografía (historia da crítica dos diccionarios, diccionarios enciclopédicos e diccionarios da lingua), a teoría da lexicografía monolingüe (o diccionario e os seus elementos: tipos de entradas, organización da macroestructura e da microestructura, referencias bibliográficas lexicografiadas e prefacios), tipoloxía dos diccionarios e teoría da lexicografía bilingüe e plurilingüe. O resultado máis inmediato desta nova mirada lexemática é, obviamente, a explosión, simultaneamente ricaz e problemática, dos estudios dedicados a eses obxectos tan cotiáns, e ó mesmo tempo enigmáticos, denominados diccionarios; pero tamén, e consecuentemente, o lexicógrafo comeza agora a preguntarse (e a historiar) por que os diccionarios herdados de pasadas xeracións son como son.
     Este é o marco de reflexión no que se inscribe este estudio, centrado no Diccionario Enciclopédico Gallego Castellano (DEGC) (Galaxia,1958-1961) de Eladio Rodríguez González (ER) (1864-1949), que se propón como obxectivo primario documentar unha serie de aspectos: a elaboración

[p. 13]

do repertorio de títulos e autores representados nas citas literarias incorporadas no diccionario, a indagación dos presupostos e criterios explícitos e implícitos utilizados por ER na selección dos fragmentos citados, e a contribución deste proceso á asignación de lexitimación lexemática, ideolóxica e cultural do DEGC, e do mundo social nel representado. Por eso, unha análise desta natureza ten que responder tamén, aínda que só sexa de forma fragmentaria, pero inexcusablemente, á cuestión da dimensión representativa do proxecto lexicográfico, é dicir, qué grupo/s ou colectivo/s se identifica/n cos criterios de selección utilizados e se ve/n representado/s por eles, qué ámbito da cultura (nacional) privilexian as citas; da mesma forma, está obrigada a documentar os modos de intervención das citas de autoridade e as súas diferentes funcións, sobre todo a súa participación na canonización de autores e textos e de determinados rexistros lingüísticos.
     Pero un proxecto semellante require a acotación previa dunha serie de ámbitos de investigación e as súas potenciais interrelacións: en primeiro lugar, o constituído pola entidade mesma das citas de autoridade; en segundo lugar, o corpus do que son extraídas, documentando a privilexiada condición dunhas fontes e o silencio a que son sometidas outras, así como a dispoñibilidade social do repertorio textual (2); e finalmente a lóxica que fundamenta e articula os procesos de selección e reproducción das fontes citadas, así como os criterios utilizados neles.
     Para dar conta das opcións de que dispón o lexicógrafo e das conseguintes limitacións coas que opera en cada época, H. Béjoint propón o concepto de paisaxe lexicográfica:

A paisaxe lexicográfica dunha determinada sociedade é un fenómeno dunha enorme complexidade e, por tanto, de difícil 2. Habería que sinalar aquí a bibliomanía dalgúns coleccionistas galegos, que limitou (e aínda segue restrinxindo) o corpus potencial de que dispón o lexicógrafo; pero tamén outros factores igualmente determinantes: o mercado editorial, o grao de institucionalización dos distintos discursos sociais, ou o apoio público ós proxectos lexicográficos. 


[p. 14]     Con esta definición H. Béjoint aproxímase ó que ó longo deste estudio se denomina discurso lexicográfico: un sistema institucionalizado de normas de comportamento coas que funciona o ámbito social constituído polo conxunto de actividades identificadas e exploradas no citado Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. H. Béjoint insiste, con razón, na complexidade deste fenómeno e nas dificultades da súa análise e chama a atención sobre as variables e factores que poden condicionar o funcionamento do ámbito lexicográfico propiamente dito. Sen embargo, o concepto de discurso lexicográfico pretende ir un pouco máis alá, ó incorporar ou interiorizar as variables que para aquel figuran só como telón de fondo contextualizador, é dicir, como determinantes na elección dos comportamentos lexicográficos (por exemplo, a predilección por un tipo específico de diccionarios), pero que, en última instancia, son exteriores á lóxica mesma do discurso lexicográfico. O mesmo H. Béjoint recoñece nun momento da súa exposición o peso determinante da lóxica autónoma da lexicografía, que condiciona (filtra) os materiais sociolingüísticos e culturais por ela utilizados, porque, se ben é certo que a ideoloxía dominante dunha sociedade "amósase en determinados aspectos da macroestructura e da microestructura, particularmente na selección das palabras, nas definicións e nos exemplos escollidos", non o é menos que entre a sociedade e o observador interponse o filtro da lexis e o filtro do diccionario (124nota29). O concepto de paisaxe lexicográfica é, pois, dunha innegable utilidade, sobre todo porque, en correlación coa perspectiva discursivista sina-

[p. 15]

lada, demanda unha revisión das concepcións tradicionais da lexicografía, ó incorporar como elementos imprescindibles deste dominio aspectos ata agora considerados accidentais. O resultado desta nova mirada é a imaxe dun ámbito menos reductivo e moito máis sensible ós múltiples factores que interveñen na estructuración dos proxectos lexicográficos dunha determinada sociedade nun período concreto da súa historia sociocultural.
     Este estudio, no que se pretende demostrar a utilidade dalgunhas destas hipóteses na análise das citas de autoridade literaria no DEGC, estructúrase en dúas partes ben diferenciadas pero complementarias. Na primeira aventúranse algunhas hipóteses de traballo sobre as condicións socioculturais do discurso lexicográfico. Insístese, sobre todo, naquelas variables que definen o diccionario como un instrumento privilexiado nos complexos procesos de configuración e institucionalización dunha identidade nacional. A segunda parte acota un terreo máis específico: o DEGC; nela proponse unha análise dos múltiples e complexos mecanismos utilizados por ER na selección de autores e textos para lexitimar determinadas acepcións lexemáticas. Pero o que se lle ofrece ó lector nesta segunda parte non é, sen máis, a plasmación dun exemplo específico das hipóteses formuladas na primeira. A proposta, se algunha é aventurada polo autor, vai noutra dirección: que ambas partes sexan lidas en constante (e ás veces forzado) diálogo. Só análises posteriores, como se sinala nalgún momento desta exposición, darán a luz necesaria á infinidade de cuestións que aquí quedan sen responder. O autor é plenamente consciente do carácter provisional e aberto de moitas das propostas e análises que percorren estas páxinas.

     Este proxecto naceu en circunstancias persoais un tanto aciagas. Ás veces penso incluso que naceu para facerlle fronte a esas circunstancias. Pero, como o mesmo Eladio, este libro tamén ten a súa proto-historia, que resumo para guía de curiosos e mareantes. Alá a finais dos oitenta (tempus fugit) pasou

[p. 16]

por Nova York un bo amigo, Antón Santamarina, quen despois duns días de venatoria bibliográfica polas librerías da cidade, me veu coa impagable noticia de que descubrira un exemplar do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de Eladio Rodríguez González, a un prezo moi razoable. Así foi como chegou ás miñas máns o Eladio. E, como tantos outros libros, pasou a ese fondo de obras de referencia que un vai acumulando e arquivando ó longo dos anos, en espera dun día no que a curiosidade ou a necesidade nos fagan botar mal deles, e nos sorprendan coa súa maxia, se algunha teñen. E chegou o día, dez anos despois (!). Consultando unha entrada, atopeime cunha cita de Curros (si, coido que foi o Curros de Aires da miña terra); e detras dela viñeron outras. Aquelo era unha festa. Ese día boteino enteiriño pegado ó diccionario de don Eladio, alimentando (aínda máis) unha miopía galopante. O entusiasmo foi tal que naquela mesma data decidín interromper un proxecto no que andaba dando paus de cego (as forzas anímicas non foran excesivamente xenerosas naquelas semanas).
     Debo confesar que ese devezo por repertoriar e analizar o fenómeno das citas de autoridades literarias no DEGC estaba directamente conectado cunha serie de cuestións que me estaba formulando en relación cos procesos de constitución e institucionalización da literatura galega dende a segunda metade do século XIX. Naqueles meses estivera artellando, ós poucos, un proxecto sobre as antoloxías literarias decimonónicas, no marco dun estudio xeral sobre os mecanismos que unha cultura como a galega se ve obrigada a utilizar para lexitimar e canonizar a súa producción literaria. Os diccionarios de autoridades obedecían, ou así eu o vía (e vexo hoxe), a esta mesma vontade fundacional e institucional. Non lle debería sorprender, por tanto, ó lector que nalgúns momentos da exposición faga referencia ás estreitas conexións entre o funcionamento lexitimador dos diccionarios de autoridades e a intervención canonizante das antoloxías literarias.
     A miña sorpresa foi maiúscula cando un día, xa ben metido de cheo no proxecto, outro bo amigo, Antón Figueroa,

[p. 17]

me pasa a sorprendente noticia de que a Academia escollera a Don Eladio como persoeiro a homenaxear no Día das Letras do 2001. Afortunadamente (pensei), ás posibilidades de publicación do que eu consideraba, naqueles iniciais momentos, un producto comercial pouco atraente, no cada vez máis enrarezido ceo do mercado editorial galego, abríanselle algúns claros
     E a personalidade de Antón Santamarina reapareceu tamén naqueles meses. As interrogantes íanse acumulando (despois de todo, non podo nin siquera apropiarme da condición de amateur nesto da lexicografía) e os meus inquéritos foron respondidos coa xenerosidade intelectual e co sentido de honestidade e amizade que caracteriza ó Director do ILGA. O momento non podía ser máis propicio. Naqueles meses o amigo Antón estaba a dar remate ó seu Diccionario de diccionarios, que viña ser o instrumento ideal para eu poder contrastar o repertorio de citas que fora elaborando nos meses anteriores; pero, sobre todo, permitiume acceder ós textos doutros diccionarios galegos que hoxe son de difícil acceso. Quede, pois, constancia aquí do inmenso agradecemento a Antón Santamarina polas súas providenciais intervencións.
     Se o diccionario é (¡debería ser!) o libro da voz colectiva por excelencia, como se subliña ó longo deste traballo, lóxico é pensar que nun estudio sobre un proxecto lexicográfico como o DEGC deberían darse cita tamén moitas voces e vontades. Xa foron mencionados dous Antóns, o Santamarina e o Figueroa; este último, alentándome constantemente dende a outra beira do Atlántico (que é tamén, de seguro, a do lector). Outras voces igualmente providenciais foron as dunha parella de bos e xenerosos amigos, Flori e Ernesto, que animaron o meu traballo, cada un dende a súa especialidade: ela, incansable provedora de información bibliográfica (a súa lucidez profesional é impagable); el, dende a súa atalaia lexicográfica, matizando datos e servindo en máis dunha ocasión de interlocutor con outras fontes (humanas e documentais). Tamén Alex Alonso, un colaborador intelectual moi efectivo, que me per-

[p. 18]

mitiu acceder, dende a distancia, ós fondos da Penzol. A esta polifonía de voces incorpórase cunha personalidade definida e determinante un editor, Manolo Bragado, que se amosou dende o primeiro momento identificado co proxecto que poñía nas súas mans.
     Neste lado do Atlántico (con toda probabilidade, o alén do lector) soaron coa insistencia que as caracteriza, sobre todo nos momentos de cansazo, as voces que van tan dentro de min. Son os ecos inefables de Chiña, a dona dos meus milagres, e Maruxa e Xoana, ollos dos meus ollos. A elas, que tanto lles debo, voa o meu pensamento cando remato este traballo, a finais de novembro do 2000, nos picoutos dos Catskills (N.Y.).


Xoán González Millán

 

 

 


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega