O divino sainete

Páxina Anterior

Canto VII

Páxina Seguinte

m2currosenriquezodivinosainete008.html
                    VII


   Cansos d'o longo camiño,
Pra dar ás forzas reparo
C'un par de pingas de viño,
   Xa a espedicion terminada,
O primeiro que fixemos
Foi precurarnos pousada.
   Traballo custóu, por certo,
Topar sitio aquela noite
Onde nos pór á cuberto;
   Pois a lexión penitente
Querendo ganar a groria
Todo o máis cómodamente,
   Colléranos a dianteira
E non deixóu pr'on romedio
Pousada... nin pousadeira.
   —Deo gratias—Añon dicía
Batendo ás portas, y-en todas
Repóñenlle:—¡Andate vía!
   —¿Seique non hai hospedaxe
Pra nós, Mestre?—interroguéille,
Disimulando o coraxe.
   —¡Seique non!—¡Outra com'éla!...
—Roma non quer pelegrinos
Sin alforxa e caravela.
   S'en vez d'o brazo valdeiro
Trouxéramos d'él colgado
Un cabas cheo de diñeiro,
   Outro galo nos cantara...
¿Qué muro un cañon non deita
Se bala d'ouro dispara?
   Hache servir de goberno:
Pra irmos ó ceo oxe en día
Cómpre permiso d'o inferno.
   —Se sei que non collo casa,
Non veño.—A igrexa e a langostra
Alí onde cai, todo o arrasa.


                    —


   Así falando o grorioso,
Íbamos por unha rua
Que ó Tibre sai cenagoso,
   Cando un mesón vendo á xeito
Entramos, e o dôno púxonos
Forte mesa e limpo leito.
   Non puden dormir: sufrira
Tanto por todo o viaxe,
Tan cativas cousas vira,
   Que mil impresiós estrañas
Tivéronme toda a noite
Pensando n'as musarañas.
   Pol-a mañá o pousadeiro
Déunol-a conta—dez liras;
Pero non tendo diñeiro
   Añon, con papel e pruma
Púxose á esquirbir estrofas,
Hastra compretar a suma.
   —Ahí tés, non ben íl termina
Dille—e pois que nos tratache
Cal reis, colle esa prepina.
   Y-a lira dourada espindo
Que trai pendurada ó lombo,
Garda-fronteiro d'o Pindo,
   Déulla e foise d'a hostería,
Deixando ó patron atóneto,
Parvo de tanta ousadía.
   Con qué lle tiña pagado
Añon, non-o soupen nunca.
Cecais c'un himno... ó papado.
   O sacrosanto nagocio
Con que Leon XIII festexa
Sua entrada n'o sazardocio
   Chegara xa, y-era un día
De xaneiro condanado
Pol-o cerzo que corría.
   A rouca voz d'as campanas
Enchía os aires d'estrondos
Chamando ás xentes cristianas,
   E víanse en ringuileiras
Xurdir por todal-as ruas
Os romeiros... y-as rameiras.
   Todos van pr'o Vaticano;
Alí ten que misar oxe
O Pontífece romano
   Y-o santo ritual ordea
Que quen queira ser ausolto
É menester que alí estea.
   Seguindo á pós d'a romaxe
Añon y-eu repostos, xuntos
Y-en boa camaradaxe
   D'a mútua fe pr'a desmedro
Entramos baixo d'as bóvedas
D'a catredal de S. Pedro.
   Aquelo era un grande río
D'ouro, de pelras, de rasos...
¡Cánta luz! ¡cánto xentío!
   N'os vidros d'os lumïares
Os santos, en mirrha envoltos,
C'os seus nimbos estrelares,
   Pasmados de tal grandeza
Chóscanse o ollo, dicindo:
"¡Cómo ha de ser!..." c'o a cabeza.
   De pronto, por toda a nave
Oise un marmullo d'asombro
E sigue un silencio grave.
   O Papa trepa n'o estrado,
Bota a bendición ó povo
Que o contempra entusiasmado,
   E mentras os peitos ferven,
Todal-as testas se baixan,
Todal-as nádegas s'erguen.
   Homillación tan compreta
Vendo, quedéi sonroxado;
Mais pr'a calmarme, o poeta:
   —É n'esa autitú cristiana,
Dixo—en que os biólogos fundan
Nosa orixen cuadrumana.
   Perdida a garra y-o rabo
Desque a selva primitiva
Deixóu, pra ser home ó cabo,
   Soyo cando á pór se presta
De bruzes, mostra o católico
Que antes de sel-o foi besta.
   Non botes en saco roto
Esta adevertencia, fillo, 
Pois sei de máis d'un devoto
   Pra quen toda cencia é vana,
Que sempre que ora confirma
A teoría darwiniana.


                    —


   O Papa, n'esto, vestido
D'albos tisúes e brocados,
D'ouro e de pedras cinguido,
   Alzóu con pulso seguro
A hostia, que á min de lonxe
Somellóume un peso-duro.
   Voces enton arxentinas
Encheron a inmensa cúpula
D'unhas notas tan divinas,
   D'unha música tan grata,
Que parez que a tocan ánxeles
Soprando en trompas de prata.
   E logo outras voces inda
Máis doces e máis soaves
D'unha cadencia máis linda
   Sentin, d'armonía tanta,
Que de perguntar ó vate
Non puden menos:—¿Quén canta?
   —¡Quén ha de ser! ¡malpocados!
Quitóulles a igrexa o xénero;
Non tén nome; son... castrados.
   N'a loita d'a santidade
Aquí a muller perde... a honra,
Y-o home... a virilidade.
   Tal dixo Añon, e calóuse,
A tempo que d'o Tu es Petrus
O himno xigante escoitóuse.
   —¡Non! berrei, fervendo en ira,
Encarándome c'o Papa—
¡O que che din é mentira!
   Quen d'o vilipendio humano
Vive, non é Pedro, é Xudas;
Non é Cristo, é Diocleciano!


                    —


   Por sorte, canto eu dicía
Nadi'o entendéu entr'aquela
Formidabre sinfonía.
   Acabada a misa, o Papa
Rubíu n'unhas andas d'ouro
Que levan cardeás con capa
   Y-o pasar pol-o meu lado,
Díxome:—Agárdote ás doce:
Hemos comer un bocado.
   Cáxeque morto d'asombro
Quedéi; consultéi ó vello
Y-o vello, encollendo o hombro,
   Repricóume:—Acode á cita.
—Non vou soyo.—Eu t'acompaño.
E proparéime á visita.

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega