Queixumes dos pinos

Páxina Anterior

Páxinas 153-224

Páxina Seguinte

m5eduardopondalqueixumesdospinos004.html

[p. 153]
                *
             *    *


   Monte-Branco, Monte-Branco,
Cando te vexo de longe,
Verto a soas triste pranto.

   Pois as nosas alegrías,
Ós dous nos fóno fallando;
A tí, das tuas aréas,
Os ventos te despoxáno; 
A min, tamen me fallecen, 
Aqueles gustos pasados:
     Tí negréas, y eu teño a cabeza 
Chéa de cabelos brancos! 

[p. 155]


                *
             *    *


Feros corvos de Xallas,
Que vagantes andás; 
En salvage compaña,
Sin hoxe nin mañan; 
     ¡Quen poidera ser voso compañeiro,
Pol-a gándra longal!

Algo de vago e fero,
Do meu ser no profundo
Eu levo, com' as brétomas
Dos curutos escuros;
E unha ruda e salvage
     Incrinacion dos seres vagamundos.

Algo do rudo vento
Q' azouta o cabo Ougal; 
Do salvage miñato,
Que leva o vento soán;
E con nobre ufanía,
    O esquivo mato registrando vai!


[p. 156]

Algo das vagas brétomas,
Algo das uces altas,
Algo dos libres corzos,
E das feras bandadas
Dos corvos vagamundos,
    Ques' espaIlan de XáIIas poI-as gandras.

[p. 157]


                *
             *    *


Das quentes prayas,
E non jocundas,
Cal sempre sóen,
Retornarán,
    As leves e graciosas vagamundas,
E poI-o bardo,
Preguntarán.

E en torno ó fórmide,
Vougo e pendente, 
Índo e volvendo,
Voltas darán;
E cal quen doces
Suidades sente,
   Do instrumento nos formosos cornos,
Se pousarán.

[p. 159]


                 *
             *    *


   Oh tí, radioso e forte,
Ser oculto e inmortal,
Que déches són ós pinos,
E cores a miñan;
E ós ligeiros ventos,
O seu vário roldar;
Que consoláche o mísero,
No inmundo muladar;
   A quen já duramente aconselláran,
Elipház e Baldad.

   E pois hé meu traballo,
Non poder olvidar...

   Nunha cousa convêrteme,
Insensibre e cerval;
Convérteme n' un rudo
Facho, por pïedá...
Bárreme da memoria,
Este soñar audaz,
Arráncame da alma

[p. 160]

O imaginar lanzal;
Fúndeme cal penedo,
No profundo do mar;
Lévame nas ardentes
Alas d' un huracán...
Cal arésta que leva
O rudo vendabal...
Cal luceiro apagado,
Que cruza a inmensidá...
    Longe, mui longe d' esta praya, donde
Non poida recordar!..

[p. 161]


                 *
             *    *


   Canta, bergantiñan, canta,
Q'o véspero aparecío;
E dudoso centelléa,
Por antr'os dereitos pinos; 
Eó costumado facho,
Retíranse os mazaricos;
Canta, canta, ó son do carro,
Pr' antr'os calados e altivos:
   ¡Eu non sei que suidades estrañas,
Padezo cando te sinto!

[p. 163]


                 *
             *    *


   Cal o fulgente Sírius,
Radïoso e inmortal;
N' unha noite profunda,
Centelleando está;
Y he maravilla e pásmo,
De quen o contemprar:

   Tal do meu ser no fondo,
Levo unha luz lanzal;
Que d' un orígen grande,
Me dice que fun já;
E m' obriga e espolea,
A fantasía audaz,
En pos do grande e ignoto,
Por unha lei fatal;
E c' unha forza ingente,
Me compele a cantar,

[p. 164]

Dos fillos do deserto,
O glorïoso afan;
    E os ibéricos peitos esforzados,
Que con fe sin rival, 
   Do Oceáno os campos espaciosos, 
Ousáran libertar. 

[p. 165]


                  *
             *    *


   Non cantes tan tristemente,
Probe e desolada nai;
Non lle cantes cantos brandos,
Pr' adormecer o rapaz;
Onde 'stá a cova do sono,
No céltico carballal;
Cántalle cantos ousados,
Q' esforzado o peito fán;
Cántalle o que já cantára,
O nobre bardo Gundar:
     A luz vírá para a caduca lbéria,
Dos fillos de Breogán!..

[p. 167]


                *
             *    *


   Cal o ángel rebelde,
Q' audaz atravesando,
Con poderosas alas,
O cego, antigo caos;
Asomellante a un Ieño,
De grande porte, ousado,
Q' en busca d' outros climas,
O mar anda cortando:
Q' unhas veces dudoso,
Sobre os audaces pasos
Volvéra, e outras veces
Sin vacilar voando,
    Por arribar a bella luz perdida,
    O abismo espanta co audaz traballo:

   Tal por erguér o feito,
D' aqueles celebrados,
Q' o ignoto redimíran,
Coas ardidas náos;

[p. 168]

As sublimadas rutas, 
Anduvéra tentando, 
C' unha nobre ousadía,
O ánimo esforzado!

[p. 169]


                 *
             *    *


   Non en presentes
Cousas pensando,
Ó doce eido,
Quezáis irán;
E o lar escuro,
Vougo mirando,
  PoI-o bardo dos servos e ilotas,
Preguntarán.

   Da Barra as brisas,
Que no pendido,
Deixado fórmide,
Repousarán;
Con un profundo,
Longo gemido,
  Suspirando nas cordas de ferro,
Responderán.

[p. 171]


                *
             *    *


As almas escravas,
D' ideas non grandes,
  Van pensando mil cousas femíneas,
Molentes e infámes.

Mil soños forjando,
Q' o ánimo agobian;
  Arrastrando infamantes cadéas,
Cal brandos ilótas.

Espíritos brandos,
Esprítos muliebres;
  Sedentários, que lenta consóme,
E mórbida frebe.

Mais á alma do bardo,
Enérgica, ousada,
Q' audaz libertade,
Tan sóo soña e ama;
  Vai pensando en propósitos férreos,
Q' erguéran a pátria!

[p. 173]


                *
             *    *


Sin caber nos peléxos,
Muy cheo de sí mismo,
Pasára, e con fachenda,
Miroume e fúise rindo.

E para o seu chaleque,
Eu sei q' o mui ladino,
Chéo d' un extro homérico,
Iba pra sí decindo:
?Certo est' hé dos pequenos,
Bafúas e catívos; 
  E com' os poucos que no mundo somos,
Non era dos distintos. 

Mentres eu con espanto,
Pr' o meu capote digo:
?Certo est' home hé dos grandes,
Q' atopa o mundo exíguo;
S' he certo que transmigra,
No mundo o noso espírito,
  Debe de ser o mesmo Epaminondas,
Ou o forte Anaxíbios.

[p. 175]


                *
             *    *


Fóra abondo co oprobio pasado,
D' un brando servir;
Madre escura d' escuros ilotas,
Mesénia infeliz.

A Pitia convulsa,
Dixéra de ti;
O oráculo dixo:
?Quén serve, ese hé vil.
Ser forte ou escravo,
Morrer ou vivir;
Cingue o peito d' esforzo e de ferro,
'Spartáco ch' o dí;
Esnáca na frente de quen ch' o lanzára,
O estígma servil!

[p. 177]


                *
             *    *


Coroados de frores,
En alegre banquete;
  Sobre do verde cómaro da vida,
  O corpo recrinado brandamente;
Fácil hé ser magnánimos,
E amistá prometerse;
Pero cando a fortuna,
Que constancia non teve,
Cas usadas promesas,
Injusta nos fallece;
Entonces os convivas,
Que boas leis non reteñen,
  Pol-o pracer afeminado e brando,
Unidos tan somente;
  Já concluido o báquico alborozo,
E canzïons alegres,
E vacías as copas,
Do seu licor fervente;
  Entregar soen o cobarde olvido,
  O q' a língua femínea promete.

[p. 178]

O caso está na ruda
Adversidade urgente;
Diante da dura proba,
Mostrar o peito engebre;
E sustentar magnánimos,
Noso ideal ardente.

Sóo nos traballos duros,
Q' o ánimo ennobrécen,
Sábese canto valen,
Aqueles que reteñen,
As leis do honor difízle,
No momento solemne:
  Non coroados de süaves frores,
En alegre banquete;
  ¡O peligro afrontando e o duro ferro,
  Así hé, así hé como se vence!


  Aguárdovos na esquiva e dura proba;
Quezaïs en tempo breve;
Non cenguidos de frores,
En aIegre banquete;
Mais nos duros traballos,
Q' o ánimo ennobrécen;
Ante o transfúgio infame,
Q' o honor compromete;
  ¡O peligro afrontando e o duro ferro,
  Así hé, así hé como se vence!

[p. 179]


                *
             *    *


Cal caéra o radiante, (1)
   E valeroso fillo de Panthóo;
Cos soberbios argívos,
En ousada tenzon;
(En donde o craro Símois,
Corre, nobre e veloz,
A parte en que natura,
Primeiro o obrigóu)
Na sua pompa garrida,
Envolto como un Dios;
   E resoáran as brillantes armas,
Con temeroso son; 

   E morrendo, de sí rastro sublime,
O famoso deixóu:

Tal no rudo combate,
Andrés, lanzal e bóo,
Asomellante ó forte,

[p. 180]

Q' honrára o genitor,
Caéches, o sembrante
Non volto á terra, non;
Mais a donde sublime,
Natura o levantóu;
Na man ind' apreixando,
O ferro brillador;
   O comprido despoxo opáco e escuro,
Mais o teu nome, non.(1)
A  Andrés Muruáis.

[p. 181]


                 *
             *    *


   A voluntade homéríca, (1)
E propósitos férreos,
De facer bós é libres,
Os españoles peitos;
Dos novos ideáles,
O nobre é forte empeño;
Non se compren somente,
Nos límites estréitos,
Da pátria desmedrada,
Po-los antigos erros;
   Nin deben, non, morrer escuramente,
   Nos já minguados e cativos eidos.

Mais ajudando aqueles,
Do futuro sedentos;
Q' o ideal, á raza,

[p. 182]

Levan nos fortes peitos;
É con nosoutros parten,
Os bós campos ibéricos,
E nos son somellantes,
No sonoroso acento,
É no bogar lexano,
É nos groriosos feitos:
   jQuebrantémos da serva Lusitánia,
   Tamen os duros e oprobiosos ferros!

Nos esquivos combátes,
É nos fortes empeños,
Q' hai que ter po-Ios nobres
Ideales  ibéricos,
Non detéñal' a pranta,
Nos límites estreitos,
Non sigas os hispánicos
Políticos pigméos; 
Non olvides ¡oh forte!
Os galáicos intentos; 
   jQuebrantémos da serva Lusitánia, 
   Tamen os duros e oprobiosos ferros!
 (1)
A Carvajal.
[p. 183]


                *
             *    *


   Cando os duros machádos,
Feren os altos pinos;
E cáen con estrondo,
No chan de Bergantiños;
Non cáen, non, en vano,
Cal gigantes erguidos;
Sin gloría, e sin renóme,
Non seus eidos bravíos:

   Mais ó caér, ceibando,
Os ulidores piños,
S' espallan na debesa,
Po-Io mato nativo;
E da semente s' érguen.
Descendentes altivos.

   Así, cando caéran,
Aqueles destemidos;

[p. 184]

De nobres ideáles,
Os bóos peitos enchidos:
Non caéran en vano,
En oprobioso olvido;
Coma o vulgo dos homes,
N' escuridade estintos.

Mais o chan empapando,
Do sangre escrarecido,
Os campos de Suévia,
Dos celtas nobre asilo;
Non cedéran a morte,
E deixáran altivos,
Perdurabre semente,
De vingadores fillos.

   Déspotas insensátos,
Forxá, forxáde grillos;
Pode oprimir ó ferro,
Un corpo enfraquecido;
Mais as nobres idéas,
E gloriosos instintos...
    Eses... non pode, non, o duro ferro,
Nin a morte, extinguílos!

[p. 185]


                *
             *    *


Quen brando vegéta, (1
En ócio agradabre,
No seo da escura,
Nativa ciudade;
E á mente envilece,
Con causas non graves;
E vida molente,
E lánguida trágue;
Botándose ó colo,
Mil lazos amantes;
Non séi que d' imbele,
D'escravo e d' infame,
Despede dos membros,
Molentes e suaves:
Que doce sorrindo,
Quen preto d' él pase,
Dirá:?Certo est' home,
Non pensa ou combáte;

[p. 186]

Nin leva grabado,
Na testa radiante,
   Cal surco do rayo na cima d' un facho,
O sello dos grandes.

Mais, cal meteóro,
S'acerta que pase,
Un home com' este,
Formoso é trunfante;
Q'ostenta na testa,
O surco que ábren,
Os grandes insómnios,
Propósitos grandes;
Os rudos empeños, 
Do grego Canáris;
Os soños ousados,
E bóos ideales,
De Párnell e OcónnelI,
E Marco Botzáris;
Entonces o home,
Q' o lado seu pase,
Dirá, con acento,
De quen pensar sabe:
?Certo, este hé dos fortes,
Que nobres combáten;
E leva grabado,
Na testa radiante,
   Cal fero lostrégo, grandioso e sublime,
O sello dos grandes. 

Non déixes, oh forte,
No rudo combáte, 
O povo que luita, 

[p. 187]

Plos seus ideáles;
Q'a boa Zernagora,
Hirmans seus nos chame;
E jefe dos fortes,
Os fortes t' acrámen;
Q'a libre Boyana,
De nos ouza e fale;
E digan os castros,
E digan os vales,
E os pinos de Suevia,
Q'os céfiros branden:
?Certo, este hé dos fortes,
Que nobres combáten;
E leva grabado,
Na testa radiante,
   Cal fero lostrégo, grandioso e sublíme,
O sello dos grandes. (1)
A Castelar.

[p. 189]


                *
             *    *


A língua tivéran,
Por língua d' escravos;
   Esquecéran os pátrios acentos,
Suidosos e brandos. 

Dos propios acentos,
Tivéran vergonza;
   De cautivos faláran palabras,
De sérvos e ilotas.

Deixáran os doces
Acentos jocundos,
   Por estrañas palabras de sérvos,
Ignáros e escuros.

A nai afrigida,
Da escura miséria,
Os propios tomára, 
Por gente estrangeira;
   E espantada escuitára dos fillos,
A plática serva.

[p. 191]


                 *
             *    *


   «E tí, campana d' Anllons,
Que vagamente tocando,
Derramas nos corazons,
Un bálsamo triste e brando,
De pasadas ilusións.

   Alá nos pasados ventos,
Primeiros da miña vida,
Oyo os teus vagos concentos,
Reló dos tristes momentos,
Da miña pátria querida.

   ¡Cántas veces te lembróu,
O que marchóu para a guerra,
Cando á súa nai deixóu;
E partindo á estraña terra,
De Baneira t' escuitóu!


[p. 192]

   ¡Cántas do mar africano,
Cautívo bergantiñan;
Oío n' hun soño tirano,
O teu tocar soberano,
Aló nas tardes do vran!

   Cando te sinto tocar,
Campana d' Anllons doente,
N' unha nuite de lunar.....
Rompo triste a suspirar,
Por cousas d' un mal ausente.

   Cando doída tocabas, 
PoI-as tardes á oracion,
Campana, sempre falabas,
Palabras con que cortabas,
As cordas do corazon.

   Estabas contando ós ventos,
Cousas do meu mal presente;
Os meus futuros tormentos,
Que dabas con sentimentos,
Segun tocabas doente.

   Campana, se pol-o vrán,
Ves lumiar na Ponte-Ceso,
A cachéla de San Joan;
Dílle a todos que estóu preso,
Nos calabozos d'Orán.

   E a aquela rula inocente,
Que me morría d' amor,
No regazo docemente,

[p. 193]

Tembrando com' unha fror,
Sobre escondida corrente;

   Diráslle, que unha de ferro,
Arrastro, rouca cadéa,
Castigo atroz do meu erro;
E que dentro d' este encerro,
O seu amor me aluméa.

   E tí, golondrina errante,
Dos longos campos d' Argel;
S' a miña terra distante,
Te leva o voxo constante,
DílIe o meu penar cruel.

   S' alguén por min preguntar,
Dille que estou en prisións;
E unha nuite de lunar,
Iráste unha vés pousar, 
No campanario d' Anllons.»

   Así triste en terra alléa,
Aló nas prisions d' Orán,
Cantaba un mozo d' aldéa;
E nos grillons da cadéa,
Levaba ó compás ca man.

«Oh nai da miña vida,
Adios, adios, meu pai;
Prenda de min querida,
Adios, oh miña nai:
Sombras dos meus avós,
Río da Ponte-Ceso,
Pinal de Tella espeso,....

[p. 194]

Acordávos d' hun preso,
Como él o fai de vós:
Campana de Anllons,
Noites de lunar,
Luna que te pós,
Detrás do pinar;
Adios.....
Adioos.....
Adiooos.....»

[p. 195]


                *
             *    *


Muy brancas, muy brancas,
Muy brancas están;
Con esa brancura,
Q' o retiro dá;
Q' o insómnio produce,
Ou o rezo quezáis.
Muy negros, muy negros,
Cal negro pesar,
Están seus vestidos,
Seus velos están.
Mais, anque son negros,
Seus velos asáz,
Suas almas son brancas,
Cal fror d' azahar.
Y he tal sua pureza,
Sua brancura tal,
Q' a neve excramára:
?Non teñen rival!

[p. 197]


                *
             *    *


?«Virgen válme! Un cadávre!
Neste oscuro camiño;
Ó pé desta debesa,
De vellos e altos pinos;
Que levados e penzos,
De tollente corisco,
Dan, refregando as polas,
Medrosos estalidos:
Cal se fósen de meigas,
Ou penados espíritos,
   A quen non apoubíguen temerosas,
As oracions dos vívos.

   Que triste soedade!
Que sitio tan esquivo,
¡Que sombriza pranura,
Que toxáles tan hirtos;
Que terráxe de lobos,
Famentos e malinos!

[p. 198]

Nesta gandra agoreira, 
Sente ó corazon frío;
E eses corvos que bérran,
Mesmo tóllen o espírito...
   jQue riguroso e escuro desamparo,
D' un ser humano extinto.. !

   Recémos po-la alma
D' este, que pelegrino
Foi un dia da terra, 
E á doce luz perdío:
Quezáis foi home bóo,
No mundano camiño;
   Quezáis fói un ladron ousado e vago,
Quezáis un asesino...

   Mais eu non sei que vexo,
Neste corpo comprido;
Nestes membros fidalgos,
Nest' hábito distinto;
Non, non foi este home,
En baixeza nacido...
Neste despoxo oscuro,
Algo d' insígne eu miro;
Nél vexo, un non sei qué,
De grande e de divino;
   Cal astro que tuvéra antigamente, 
Un resprandor altivo;
   Algo de somellante n' él contempro, 
A un luceiro extinguido..»

   Esto ó pasar oíra, 
A boa Bergantiños;

[p. 199]

Fada gentil, garrida,
Dos pasos fugitivos;
Q' en voar se comprace,
Sobre dos verdes trigos;
Que de ll' abrir volvía
Ós aires matutinos,
A porta da alta cova,
Cos seus dedos garridos;
Dos aires, con que soan,
Tan ben os altos pinos!
E con un triste acento,
Süave e parecido,
Ó que ergue antr' as uces,
Rústico pelegrino,
Un agoéiro verde,
N' un sitio montesío;
   Cando gemendo sai da sua furoca,
A o noto destino,
   Encantando co son ó caminante,
   Estas palabras dixo:

   «Este q' aquí contempras,
Ós corvos ofrecido,
Non fói, non, vagamundo,
Nin vulgar asesino;
Por mais que a intonsa barba,
E o ademan esquivo,
Amostren a rudeza
Do seu longo camiño;
Mais un bardo á quen déra,
A pátria trato indino;
E a quen os propios seus,
Deran duro martirio;

[p. 200]

Escuros ignorantes,
Da luz d' este divino.
Certo non lle cenguíran,
Rosas nin brandos lirios;
Mais punzante coróa,
Só de feros espiños.
Así tratan os povos,
En baixeza sumidos,
Cando rudos ignoran,
Os seus grandes destinos,
   A aqueles que lle insinan esforzados,
Os groriosos camiños.

   Non, non tolléra o ferro,
A este peregrino;
Mais as crúas triganzas,
De que fora nutrido;
Cando peregrinára, 
Po-lo astro mesquiño.

Raza escura galáica,
De rústicos instintos;
Que injusta sacríficas,
Os teus millores fillos;
Madrasta desleírada,
De desígnios cativos;
Progénie ignava e inculta,
Q' aborréces teus ínclitos;
Da polvorosa gleba,
Povo tan so engreido;
E ás cousas incrinado,
Dos escuros sentidos;

[p. 201]

Ay de tí, dura raza,
De proceder esquivo;
Ay de tí, que así tratas,
Teus profetas divínos...!
A quen tí, nécia, debes,
Sair d' oscuro olvido,
   Dura raza, senon á estes videntes,
Nobres e peregrinos?

[p. 203]


                *
             *    *


  Non somente do promo asoviante,
O home he interfecto;
  Nin somente do arco caribe,
O dardo gemendo
Arriba, e o curare
Derrama no peito.

  Cantas veces dos homes aléves,
No trato non recto,
As risas cuidando,
Presentes ingénuos;
  Unha dobre palabra ceibada,
Con pérfido intento,
Nos pasa de súbito,
Cal folla de ferro,
Que fora temprada,
Nas augas do inferno!

[p. 205]


                *
             *    *


Com' aquel qua já fora,
Espanto de Oriente;
De quen Sion ruinosa,
Parece q' inda teme;
Présago do terrible,
Escuro soño leve;
Q' andivéra espantando,
Mesmo as aves agrestes,
En bruto convertido,
Pacendo ó campo verde;
E dixéran os montes:
  Hé este aquel luceiro refulgente?

   Tal do meu triste estado,
De noncuranza célebre;
Ó vérme roto, escuro,
Por glorïosa frebe,
Estantío, insensibre,
Como penedo ingente,

[p. 206]

Cal solitario facho,
Cal baixo de Camelle;
Do meu caso espantadas,
Escramáran as gentes:
  ?Uns ousados e nobres pensamentos,
Canto poidéran n' este!

[p. 207]


                  *
             *    *


   Topánome medio morto,
Con unha crua ferida,
  No esquerdo costado, mortal e profunda,
Pr' onde inda o folgo respira.

   Preguntáranm' os pasantes,
Q' iban pl' a deserta vía;
Preguntáranme quen fóra,
O crudo que me feríra.

   Eu contestéi sin alento,
Como quen lle foge a vida:
   ?Señores, quen me matóu,
Fui unha fror de Muías.


   ?Stá tolo, se dixéno,
Este prob' home delira;
As frores teñen puñales,
Pra poder tirál-a vida?

[p. 208]

E deixánome alí sóo,
Na miña triste agonía.

   ?Civiles, non' a prendádes,
Porque estonces perdo a vida;
Se prendédes esa fror,
Cortades á vida miña;
Para as vosas duras cordas,
Ten as lindas mans muy finas;
  Q' a doce e garrida q' a morte me déra,
He causa da miña vida!

[p. 209]


                *
             *    *


   Soñando está o bardo,
C' un vago soñar;
A veira do facho,
Que vértigo dá;
Que s' ergue sublime,
Por cima do mar;
E os baixos contempra,
Que rompendo están.

E vénll' a memoria,
Con mágico afan,
  A brancura das faldras garridas,
Da doce Rentar...

E triste e pensoso,
Suspira quezáis...

[p. 211]


                *
             *    *


Cando sóo me miráno,
Absorto, indiferente,
Coma quen non se cuide,
Do q' a todos empece;
Distraido, estantío,
Coma do mundo ausente;
Mais, en cousas pensando,
Fermosas e non leves;
  E buscar coma onágro salvage,
Os parages agrestes;

?Probe!, decían pasando,
As hipócritas gentes;
Nacéra vagamundo,
Perdio á luz da mente:
Certo a nai magoada,
Compadecérse debe,
Que nas suas illárgas,
Trougo un fillo com' este:
  ¡Millor fora que morto nacéra,
Que non que fóra imbécil!

[p. 213]


                   *
             *    *


   Silvasmouras, silvasmouras,
Que nas fondas correduiras,
Star soés de Bergantiños,
Dependuradas e escuras:
Non me mirés con espanto,
Nin vos fagádes preguntas;
O combate fora rudo,
Fóran as tristezas muitas:
  Non fóran deshonras, non fóran opróbios,
Fóran cousas da ventura.

   Se já non me conocédes,
Certo non vos poño culpa;
Os camiños fono longos,
A tormenta fóra crua, 
As esperanzas non certas,
E as decepcions seguras;
Os insómnios fono grandes,
Homérica e fera a luita:
  Non son vagamundo, non son un bandido,
Fóran cousas da ventura.


[p. 214]

   Non vos espantés se teño,
Alba a cor, a frente escura,
Longa a barba e non cuidada,
Cal quen de sí non se cuida;
Non fugíra d' un presidio,
Cadéa infamante e dura;
Non' stóu tolo, non' stóu tolo, 
Nin son ladron, q' a espesura
Auda buscando dos bosques,
E esquividade segura;
  Non son vagamundo, non son un bandido,
Fóran cousas da ventura.

   Pasárase o tempo ledo,
Das infantiles dozuras,
Cando juntos nos criámos,
Nas nativas correduiras:
Non me mirés con espanto,
Nin vos fagádes preguntas;
Fóran muitos os traballos,
Fóran as tristezas muitas;
A escoria do duro ferro,
Sai do lume fea e escura:
  Non fóran deshonras, non fóran opróbios,
Fóran cousas da ventura.

   Silvasmouras, silvasmouras;
Da grande ruïna escura,
Certo non vos estrañédes,
Nin vos fagádes preguntas:
Non preguntés por qué causa,
O fero mar desfigura,

[p. 215]

Co eterno e duro combate,
De Nariga a ruda punta:
  Non son vagamundo, non son un bandido,
Fóran cousas da ventura.

[p. 217]


                 *
             *    *


Das africanas
Prayas veciñas,
Como costuman,
As peregrinas,
Ó lar amado,
Virán un dia.

Verán a casa,
Tan doce e íntima,
Ó pé dos pinos,
Escurecida;
  E morándoa, unhas gentes estrañas,
Hirtas e esquivas.

Mais logo erguendo,
Seu voxo axiña,
Darán mil rápidas,
Voltas compridas;
  E emprenderán con púngidas lembranzas,
Triste partida.

[p. 219]


                *
             *    *


As mofas bafúas,
Os odios minguados;
  E do sátiro as focas sonrisas,
Perecerán;

Mais ós viriles
Rítmos ousados,
  Que ceibáran as cordas de ferro,
Non morrerán!

[p. 221]


                *
             *    *


   Pol-o alto cantando,
O sonoroso vái;
Coa aguillada ó lombo,
E garboso ademan;
Tardío conducindo,
En nuite de luar,
Grave o carro de táboas,
Anteposto quezáis;
E cal quen non se cuide,
Q' o poidan escuitar;
Por cousas que n' esprica,
D' un suïdoso afan,
Mil pungentes recordos,
Se prace en espallar;
Mil vagas suïdades,
Ceiband' os ecos vai;
  E da pequena pátria a servidume,
Parece recordar...

[p. 222]

Ó pé do noto castro,
Ben os mira ó pasar;
Q' en masa escura e infórme,
Ajuntados están;
E na nativa costa,
Os escuita fungar:
Parécelle que soan,
Intrépido compás, 
Cuida que do combate,
Murmuran o siñal;
En escadron formados,
Cal gente de Breogán,
  En falange de ferro ben tecida,
Que s' aprest' a luitar.

[p. 223]


                *
             *    *


Da ruda pendente,
Soantes e altivos;
  Eu ben sei o que dín vosos vagos,
Monótonos rítmos. 

Os vosos agudos,
Arpados arumes,
  D' un poema as ardentes estrófas,
Parece que zumben.

Cal récios acentos,
D' escura sibila;
  De pasados, futuros destinos,
A alma adiviña.

Asi como cousas,
Da boa Zernagóra;
  Dos apróbios da serva Mesénia,
Dos párias e ilotas.


[p. 224]

Dos servos da gléba, 
Dos povos ignáros;
De nobres vinganzas,
Do rudo Espartaco;
  Da fatal servidume da terra,
Dos eidos escravos!

Páxina Anterior

Ir ao índice de Páxinas

Páxina Seguinte


logoDeputación logoBVG © 2006 Biblioteca Virtual Galega