Obras de referencia


 

 

     Agrafoxo, Xerardo:
 

Biografía de María Mariño, Vigo: Editorial Galaxia, 2007.  [ En lg3 ]

    

 

     Arias Chachero, Patricia (ed.):
 

María Mariño. Antoloxía poética, Vigo: Editorial Galaxia, 2007.  [ En lg3 ]

 

 

      Blanco, Carmen:
 

Literatura galega da muller, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1991.  [ Máis ] [ Texto ]

Sexo e lugar, Vigo: Editorial Xerais de Galicia, 2006.  [ Máis ] [ En lg3 ] [ Texto ]

María Mariño. Vida e obra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2007.  [ En lg3 ]

 


     Bernárdez, Carlos L., Insua, Emilio X., Millán Otero, Xosé M., Rei Romeu, M., Tato Fontaíña, Laura:

Literatura galega. Século XX, Vigo: Edicións culturais galegas. A Nosa Terra, 2001, p. 243 [ Máis ]

 

     Fernández del Riego, Francisco:
 

Historia da literatura galega, Vigo, Galaxia, 1971, p. 278.  

   

     Forcadela, Manuel:
 

María Mariño: a flor das raparigas en sombra, (Vídeo), Vigo, Galaxia, 2007 (Edición non venal).

 

      García Negro, María Pilar:
 

María Mariño no ronsel das escritoras galegas, Ames, Laiovento, 2007. [ Máis ]

 

      González Garcés, Miguel:

Poesía gallega de postguerra (1939-1975), Sada: Ediciós do Castro, 1976, p. 56.

 


     March, Kathleen N.:

Festa da palabra: an anthology of contemporary Galician women poets, New York: Peter Lang Publishing, Inc., 1989.  [ Máis ] [ Texto ]

 

     Méndez Ferrín, Xosé Luís:
 

De Pondal a Novoneyra, Vigo: Xerais, 1984.  [ Máis ] [ Texto ]

 

     Molina, César Antonio:
 

Antología de la poesía gallega contemporánea: Ediciones Júcar, 1984.  

    

   © 2007 Biblioteca Virtual Galega